Motie Beroof de buurt niet van groen


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel Bestem­­mingsplan Barra­­cu­­dastraat - Snoeks­traat (RV-121)

17 januari 2022

Motie nr: RG-18/2022
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 20 januari 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • voor de bouw van de geplande seniorenwoningen een compleet volgroeid bosperceel dreigt te verdwijnen;
  • in dit bos ook dieren wonen, zoals de vleermuis, egels, vossen en de koekoek;
  • de biodiversiteit in het gebied sterk zal afnemen als er een volgroeid bos wordt gekapt,

van mening dat:

  • het kappen van zoveel bomen in onze huidige tijd met klimaat- en biodiversiteitscrisissen zeer onverstandig is;
  • het vernietigen van de leefomgeving van vele dieren moreel onjuist is en altijd vermeden dient te worden;
  • het belangrijk is dat deze ecosysteemdiensten, zoals het tegengaan van hittestress en voorkomen van wateroverlast, zoveel als mogelijk kunnen worden overgenomen door nieuw groen in de nabije omgeving,

draagt het college op:

  • een geschikte locatie in de buurt (Waterwijk) te vinden, en hier 1.5 maal het grondoppervlakte van het te bebouwen gebied aan bosperceel aanleggen;
  • te zorgen dat de compensatie heeft plaatsgevonden voor de start van de werkzaamheden,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV

Tegen

D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere, AP/OPA, CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Onderzoek alternatieve locaties seniorenwoningen Waterwijk

Lees verder

Motie Onderzoek noodzaak seniorenwoningen Waterwijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer