Motie Laat beeld­be­pa­lende knot­wilgen staan!


Motie vreemd aan de orde van de dag RG-326/2022

24 november 2022

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

− het bomenkader binnenkort geëvalueerd zal worden, waarin het aangenomen amendement RG135/2020 voor meer aandacht voor de ecologische- en natuurwaarde wordt meegenomen;
− er in afwachting van de evaluatie van het bomenkader een aantal kapprojecten zijn uitgesteld, omdat de evaluatie kan leiden tot nieuw bomenbeleid;
− de knotwilgen aan de oostzijde van het weerwater gekapt dreigen te worden voor de aanleg van de Track rondje weerwater;
− deze knotwilgen al sinds jaar en dag beeldbepalend zijn voor het rondje weerwater;
− (knot)wilgen een grote biodiversiteit herbergen;
− bomen een grote rol spelen bij de opname van Co2 uit de atmosfeer;
− knotwilgen niet tot zeer moeilijk herplant kunnen worden, onder andere door het uitgebreide wortelnetwerk en het intensieve beknotten,

van mening dat:

− deze knotwilgen behoren tot het Almeers erfgoed, waar al zeer weinig van is;
− deze maatregel niet past bij het coalitieakkoord 2022-2026, waarin het meer en langer behouden van bomen het uitgangspunt is en er meer aandacht is voor de biodiversiteitsvoordelen van bomen;
− het niet juist is om deze bomen te kappen, terwijl er een evaluatie van het bomenkader aankomt, waar voorgaande in wordt verwerkt, alsmede o.a. motie RG135-2020 waarin meer aandacht komt voor de ecologische- en natuurwaarde;
− deze maatregel niet past bij de klimaatcrisis en biodiversiteitcrisis waar wij ons in bevinden,

draagt het college op:
− deze knotwilgen niet te kappen voor de aanleg van de Track rondje Weerwater, door de track iets te verleggen, deze te versmallen of door een andere praktische oplossing toe te passen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Toezegging
Wethouder Froukje de Jonge heeft op verzoek van Kjell van Wijlandt van de fractie Partij voor de Dieren de volgende toezegging gedaan:
Bij het uitwerken van verschillende varianten voor de realisatie van de Track en de verblijfsplekken die daarbij horen, zal het college uitgaan van de intenties in het nieuwe coalitieakkoord (zoals het zwaarder laten wegen van ecologische belangen in het bomenkader), de gezondheid van bomen en de natuurbelangen, alsmede rekening houden met de belangen van omwonenden en andere gebruikers.

Aantekeningen
Volgens de wethouder gaat het in het slechtste geval om het verwijderen van 9 knotwilgen, maar is dat nadrukkelijk niet de intentie. De SP is mede-indiener van de motie geworden. De toezegging van de wethouder is voor beide indieners aanleiding om hun motie vooralsnog niet in te dienen, maar aan te houden.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Een integraal plan voor de hele ‘Etalage van Almere’

Lees verder

Amendement Behoud de platanen van 45 jaar oud

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer