Amen­dement Behoud de platanen van 45 jaar oud


Raads­voorstel ‘Ont­werp­ver­klaring van geen beden­kingen voor de bouw van 34 appar­te­menten ter plaatse van Vrijmark 108’ (RV-70/2022)

15 december 2022

Amendement RG-376/2022

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan beslispunt:
1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven op grond van artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het ontwerp van de omgevingsvergunning activiteit planologische regeling voor het realiseren van 34 appartementen aan de Vrijmark 108.

toe te voegen:

Met dien verstande dat het college wordt opgedragen geen toestemming te verlenen voor de kap van de 2 platanen tussen het huidige supermarktgebouw en de busbaan, tenzij uit een (onafhankelijke) beoordeling blijkt dat verplaatsing (bij een overlevingskans van minder dan 50%) geen zinvolle optie is. Is verplaatsing wel zinvol dan dienen de platanen te worden verplaatst naar de nabije omgeving en de kosten daarvan te worden gedragen door de initiatiefnemer.

Toelichting
De gemeente dient in de toekomst toestemming te verlenen voor de kap van deze 2 platanen. De Partij voor de Dieren wil vast laten leggen dat deze toestemming er niet zo maar gaat komen. Mens, dier en natuur hebben deze bomen hard nodig voor een veelheid aan redenen zoals verkoeling, ontspanning en biodiversiteit. Daarom zouden deze bomen wat de Partij voor de Dieren betreft bij voorkeur moeten blijven staan. Dit voorkomt ook het vernietigen van 2 nesten van Eksters.

Aangezien het bouwplan dit zo goed als onmogelijk maakt, is verplaatsing gewenst.. Platanen kunnen relatief makkelijk verplaatst en deze kappen zou kapitaalvernietiging zijn en bovendien erg verdrietig.

Het is een illusie dat alleen jonge bomen verplant kunnen worden. Er worden steeds meer volwassen bomen herplaatst. Zo is er bijvoorbeeld ook een zomereik van 125 jaar met een gewicht van 360 ton succesvol verplaatst. Daarnaast is verplaatsen in alle gevallen goedkoper dan een boom van dezelfde grootte terugplanten, en is verplaatsen ook vaak goedkoper dan in eerste instantie gedacht wordt.

De kosten voor een eventuele verplaatsing zouden wat de indiener betreft door de initiatiefnemer gedragen moeten worden.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, BIJ1, DENK, Forum voor Democratie, PvdA, PVV, Leefbaar Almere, SP

Tegen

50PLUS, VVD, Respect Almere, ChristenUnie, D66, GroenLinks, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Laat beeldbepalende knotwilgen staan!

Lees verder

Motie Een reële compensatie in de Marken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer