Klimaat- en natuur­fonds


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel 'Program­ma­be­groting 2021' (RV-61)

5 november 2020

Motie nr: RG-318/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 5 november 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • we voor enorme uitdagingen staan op gebied van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en stikstofuitstoot;
 • er nog slechts 15% over is van de oorspronkelijke biodiversiteit is in Nederland, en we op een kritisch punt zijn beland waarop verdere teruggang kan betekenen dat goed herstel niet mogelijk is;
 • natuur en ecologie van levensbelang zijn;
 • een groene omgeving bijdraagt aan het welzijn en de mentale en fysieke gezondheid van onze inwoners;
 • een sterke Almeerse Ecologie ook bijdraagt aan de klimaatadaptatie, zoals het tegen gaan van hittestress, waterberging etc.
 • de gemeente Almere wél financiële reserves heeft, maar geen ecologische reserves,

van mening dat:

 • de hoge ecologische schuld onverantwoord is;
 • het college de hierboven genoemde uitdagingen een hoge prioriteit zou moeten toekennen;
 • het naar voren halen van investeren in herstel, verbinding en uitbreiding van natuur min-min ombuigt naar een win-win;
 • het verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering in samenhang moeten worden aangepakt,

draagt het college op:

 • een Klimaat en Natuurfonds op te richten;
 • bij de Perspectiefnota 2022 met voorstellen naar de raad te komen voor een zo groen en duurzaam mogelijke besteding van dit fonds, die een multiplieer effect kent op het versterken van de natuur, het tegengaan van klimaatverandering en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en stikstof;
 • incidentele dekking te vinden uit de bestaande financiële reserves en bij de Perspectiefnota 2022 met voorstellen naar de raad te komen hoe dit fonds in de toekomst verder gefinancierd kan blijven worden om klimaat en biodiversiteitsdoelen te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA

Tegen

CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Lees onze andere moties

Motie Inventarisatie noodzakelijke ondersteuning dierenartskosten minima

Lees verder

Voorkom vuurwerkslachtoffers en ontlast de zorg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer