Motie Inven­ta­ri­satie nood­za­ke­lijke onder­steuning dieren­arts­kosten minima


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel 'Program­ma­be­groting 2021' (RV-61)

5 november 2020

Motie nr: RG-316/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 5 november 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

 • in Almere mensen onder de armoedegrens leven, waarvan sommigen ook de zorg hebben over huisdieren;
 • dieren voor veel mensen niet alleen een bron van vreugde zijn, maar ook helpen in het verlichten van eenzaamheid;
 • de Wet Dieren een algemene zorgplicht voorschrijft voor (gehouden) dieren, en deze zorgplicht niet afhankelijk is van de financiële situatie van de zorgdrager;
 • financiële problemen (door o.a. ontslag, scheiding, maar nu ook de corona crisis) kunnen ontstaan wanneer er al een zorgplicht voor huisdieren geldt;
 • huisdierhouders die in armoede leven noodgedwongen vaak te laat of niet naar de dierenarts (kunnen) gaan als hun huisdier ziek of gewond is, waardoor dieren onnodig lijden;
 • het mijden van zorg voor huisdieren op termijn tot hogere kosten en verslechtering van de leefsituatie van dieren kan leiden;
 • de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren ( 11 juli 2019 RG-183) om bij de Stadspas te onderzoeken of en op welke wijze minima ondersteuning kunnen krijgen in dierenartskosten nu geen vervolg heeft gekregen, omdat de Stadspas in Almere niet doorgaat,

overwegende dat:

 • er momenteel geen andere financiële hulp is voor dierenartskosten voor huisdieren van minima;
 • andere gemeente succesvol werken met verschillende methodes om minima in de zorg voor huisdieren bij te staan, denk aan: een gratis jaarlijks consult en/of in het geven van kortingen op behandelingen (chippen, steriliseren, vaccineren, operaties e.d.),

draagt het college op:

 • de omvang van het probleem in Almere in beeld te brengen door bij de belangrijkste betrokkenen, (denk aan een aantal dierenartsen, de voedselbank en het dierenasiel) na te gaan aan welk type ondersteuning de meeste behoefte is onder minima voor de noodzakelijk te maken dierenartskosten en wat er op dit gebied al gebeurt;
 • te inventariseren hoe andere gemeenten minima ondersteunen in dierenartskosten en te kijken welke werkwijze het beste bij Almere zou kunnen aansluiten;
 • de raad voor het zomerreces te informeren over de uitkomsten van deze inventarisatie,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, PVV, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, D66, VVD, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Creëer kwaliteit in winkelhart: richt horeca in met gezond verstand

Lees verder

Klimaat- en natuurfonds

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer