Amen­dement Geen inpas­sings­kosten voor Vis à Vis


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Perma­nente vestiging Vis à Vis (RV-77)

20 oktober 2019

Amendement nr: RG-294/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 7 november 2019

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Het voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het locatieonderzoek Vis à Vis.
 2. In te stemmen met permanente vestiging van Vis à Vis op de huidige locatie Muiderzandplaats 1.
 3. Het college de opdracht te geven om:
  1. Zich in te spannen om de permanente vestiging van Vis à Vis in Muiderduin, conform de variant inpassing huidige locatie, zoals opgenomen in het locatieonderzoek, mogelijk te maken en daartoe zo spoedig mogelijk de noodzakelijke stappen te zetten.
  2. In de uitwerking van Muiderduin bij de resterende woningbouwprogrammering vast te houden aan de ambitie om in Duin 15% sociale woningbouw te realiseren.
  3. De financiële gevolgen van deze wijzigingen in het deelgebied Muiderduin voor de grondexploitatie Duin te verwerken in het MPGA 2020.
  4. Op basis van het inpassingplan met Vis à Vis afspraken te maken over de door Vis à Vis te dragen kosten met betrekking tot permanente inpassing in deelgebied Muiderduin.

Te wijzigen in:

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het locatieonderzoek Vis à Vis.
 2. In te stemmen met permanente vestiging van Vis à Vis op de huidige locatie Muiderzandplaats 1.
 3. Het college de opdracht te geven om:
  1. Zich in te spannen om de permanente vestiging van Vis à Vis in Muiderduin, conform de variant inpassing huidige locatie, zoals opgenomen in het locatieonderzoek, mogelijk te maken en daartoe zo spoedig mogelijk de noodzakelijke stappen te zetten.
  2. In de uitwerking van Muiderduin bij de resterende woningbouwprogrammering vast te houden aan de ambitie om in Duin 15% sociale woningbouw te realiseren.
  3. De financiële gevolgen van deze wijzigingen in het deelgebied Muiderduin voor de grondexploitatie Duin te verwerken in het MPGA 2020.
  4. Alle kosten van het inpassingplan met betrekking tot de permanente inpassing van Vis à Vis in deelgebied Muiderduin door de gemeente te laten dragen.

Toelichting:
Vis à Vis is beloofd dat ze op de huidige locatie konden blijven. Vis à Vis heeft een plan gemaakt dat ervoor zorgt dat er toch meer woningen gebouwd kunnen worden, en zij is bereid om hier aan mee te werken. De indieners vinden het daarom niet redelijk dat Vis à Vis de kosten hiervan zou moeten dragen. Zover de kosten niet uit de grondexploitatie gehaald kunnen worden, geven de indieners de suggestie mee dat de kosten gedekt kunnen worden uit het Fonds Verstedelijking Almere of andere subsidiegelden.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, Leefbaar Almere, PVV, AP/OPA

Tegen

GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere

Lees onze andere moties

Motie Invoeren Ja/Ja sticker

Lees verder

Motie Aanstelling kinderombudsman Almere

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer