Motie Aanstelling kinder­om­budsman Almere


Agen­dapunt Politieke Markt: Program­ma­be­groting 2020 (RV-79)

3 november 2019

Motie nr: RG-323/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 7 november 2019

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • kinderen en jongeren niet altijd in de mogelijkheid zijn om op te komen voor hun rechten;
  • kinderen en jongeren weinig invloed hebben op de besluitvorming over hun leefomstandigheden,

constaterende dat:

  • kinderen en jongeren niet zelf naar een rechter kunnen stappen indien hun rechten worden geschonden;
  • een kinderombudsman kinderen en jongeren helpt bij de bescherming van hun rechten door te controleren of de overheid en private organisaties de kinderrechten in Nederland naleeft;
  • kinderrechten in 1989 door de Verenigde Naties zijn vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag;
  • gemeenten een zelfstandige verplichting hebben de kinderrechten beschreven in het Kinderrechtenverdrag na te komen;
  • meerdere gemeenten een kinderombudsman hebben aangesteld,

van mening dat:

  • het in het belang van kinderen en jongeren in onze stad wenselijk is om een kinderombudsman aan te stellen,

verzoekt het college:

  • de mogelijkheden voor de aanstelling van een kinderombudsman voor kinderen en jongeren in Almere te onderzoeken, en dit uit te werken tot een voorstel aan de raad voor de zomer van 2020;
  • hiervoor financiering te vinden in de vrijgevallen middelen die oorspronkelijk voor het toezicht op de kinderopvang was bestemd, en deze te oormerken als geld bestemd voor jeugd,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Overgenomen

Voor

Tegen