Amen­dement Finan­ciële dekking voor de finan­ciële gevolgen beperken bouw­hoogte


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Water­state, finan­ciële gevolgen beperken bouw­hoogte en infor­meren parti­ci­patie (RV-76)

10 december 2020

Amendement nr: RG-365/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 10 december 2020

Beslispunt 5 van het voorgesteld besluit:

De segmenteringsbuffer ten behoeve van stimulering van de sociale woningbouw in het zachte weerstandsvermogen te verlagen met €245.532.

Te wijzigen in:

De verslechtering van het resultaat van de grondexploitatie en noodzaak tot het treffen van een verliesvoorziening mee te nemen bij de integrale herziening van de grondexploitaties in het MPGA 2021.

Toelichting:

De segmenteringsbuffer is ingesteld om het bouwen van sociale huurwoningen te stimuleren. De PvdA en PvdD zijn van mening dat dit budget bedoeld is om duurdere woningen in de programmering te vervangen door sociale huurwoningen, en niet bedoeld is om het verlies te dekken van een door aanpassingen verlieslatend sociaal woningbouwproject. Daardoor worden er nu minder woningen gebouwd, maar is er ook minder geld om in de toekomst sociale woningbouwprojecten te financieren. De sociale woningbouw wordt hierdoor dus dubbel geraakt.

De indieners zien liever dat het verlies wordt ondergebracht waar dat normaal bij bijstellingen in de grondexploitaties ook gebeurt, namelijk in het MPGA en in de voorziening negatieve grondexploitaties in het weerstandvermogen. De indieners denken dat er voldoende ruimte is dit verlies in mindering te brengen op de winstneming over 2020 uit het grondbedrijf.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA, Respect Almere

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, AP/OPA

Lees onze andere moties

Amendement Geef de raad keuzes!

Lees verder

Motie van wantrouwen over salaris Floriade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer