Amen­dement Voort­zetting (met aanpassing) van ‘voor­hang­pro­ce­dure’


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Aanwij­zings­be­sluit, Besluit omge­vings­recht (Bor) (actu­a­li­seren voor­hang­pro­cedure) (RV-63)

6 september 2019

Motie nr: RG-236/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 19 september 2019

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Het voorgesteld besluit:

De regeling 'Categorieën gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist' vast te stellen.

Te wijzigen in:

De regeling 'Categorieën gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist' vast te stellen, met dien verstande dat aan de regeling wordt toegevoegd in hoofdstuk II Categorieën:

Artikel 4 Uitzondering

In afwijking van het bepaalde artikel 2 is voor de genoemde categorieën van gevallen toch een verklaring van geen bedenkingen vereist indien tenminste éénvijfde van de raadsleden heeft aangegeven in een dergelijk geval toch een verklaring van geen bedenkingentraject te willen doorlopen. De raad zal daartoe over alle aanvragen die gehonoreerd kunnen worden via artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht één keer per maand een overzicht ontvangen, waarna de raadsleden 14 dagen de tijd hebben om een beroep te doen op deze uitzondering.

Toelichting:
Er is in de gemeentewet een duidelijke bevoegdheidsverdeling: Bestemmingsplannen (kaders) worden door de raad vastgesteld en ontlenen daaraan hun democratische legitimatie. Het college gaat over de uitvoering. In de nieuwe regeling zou bij afwijkende aanvragen (afwijkend van de door de raad gestelde kaders) de beslissingsbevoegdheid geheel bij het college worden gelegd (m.u.v. artikel 3 aanvragen) en wordt de raad buiten spel gezet.
Dit vinden indieners niet wenselijk; het bestemmingsplan is een democratisch vastgesteld plan waarin bepalingen omtrent inrichting en gebruik van een gebied zijn vastgelegd. Afwijkende vergunningsaanvragen ondergraven in feite deze bepalingen en de raad moet zich daarom hierover, indien gewenst, altijd kunnen uitspreken.
Om de raad in staat te stellen zich een oordeel te vormen of een uitspraak van de raad gewenst is, dient het maandelijks overzicht in elk geval de volgende informatie te bevatten over de aanvragen: omschrijving project, locatie, op welke punten wordt afgeweken van het bestemmingsplan, of de omgeving geïnformeerd is/of participatie heeft plaatsgevonden, of de omgeving bezwaren heeft geuit en wat daarmee is gedaan.


Status

Ingediend

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Meldpunt afvaldumpingen en volle afvalbakken

Lees verder

Amendement Aanpassing categorie II wonen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer