Amen­dement Aanpassing categorie II wonen


Agen­dapunt Politieke Markt: Aanwij­zings­be­sluit, Besluit omge­vings­recht (Bor) (actu­a­li­seren voor­hang­pro­cedure) (RV-63)

6 september 2019

Motie nr: RG-237/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 19 september 2019

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Het voorgesteld besluit:
De regeling ‘Categorieën gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist’ vast te stellen.

Te wijzigen in:

De regeling ‘Categorieën gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist’ vast te stellen, met de volgende aanpassing:

Hoofdstuk 2 van “Regeling Categorieën gevallen waarin een
verklaring van geen bedenkingen niet is vereist”

Categorie II: Wonen
b. Projecten ten behoeve van woningen en woongebouwen met bijbehorende voorzieningen en bouwwerken zoals wegen, parkeervoorzieningen, verblijfsgebieden, groenvoorzieningen en water;

Te wijzigen in:

Categorie II: Wonen
b. Projecten ten behoeve van woningen en woongebouwen met bijbehorende voorzieningen en bouwwerken zoals wegen, parkeervoorzieningen, verblijfsgebieden, groenvoorzieningen en water met een maximum van 150 woningen en/of een maximum bouwhoogte van 15 meter (vier bouwlagen);

Toelichting:
In het collegevoorstel worden categorieën aangegeven waarbij de Raad, in het geval van vergunningsaanvragen in strijd met de vigerende Bestemmingsplannen, een Verklaring van geen Bedenkingen dient af te geven. De categorisering ten aanzien van wonen is dusdanig ruim dat de realisatie van grote aantallen woningen zonder instemming van de Raad kan worden vergund. Ook een aanpassing van de bouwhoogte met tientallen meters kan zonder instemming van de Raad worden vergund.

Woningbouw heeft een grote invloed op de toekomst van Almere. Deze invloed beperkt zich niet enkel tot de toekomstige bewoners, maar behelst ook de omwonenden. Zeker in geval van hoogbouw kan de invloed op de omgeving significant zijn. Bij aanzienlijke ontwikkelingen is het daarom wenselijk dat de Raad een Verklaring van geen bedenkingen dient af te geven.


Status

Ingediend

Voor

Partij voor de Dieren, SP, Leefbaar Almere, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere

Tegen

CDA, GroenLinks, PvdA, D66

Lees onze andere moties

Amendement Voortzetting (met aanpassing) van ‘voorhangprocedure’

Lees verder

Amendement Maak geen onderscheid, de scholier die na school én bij school gaat sporten o.i.d mag ook met het leerlingenvervoer naar huis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer