Amen­dement Uitgangs­punten duur­zaamheid


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel Gebied­s­­visie Louis Armstrongweg (RV-66)

1 oktober 2019

Motie nr: RG-266/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 3 oktober 2019

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan beslispunt 3:

In te stemmen met de in de gebiedsvisie Louis Armstrongweg opgenomen uitgangspunten, zijnde:
A. Het verkrijgen van een aantrekkelijk woon-werkgebied door middel van het transformeren van maximaal 75% van de totale oppervlakte van de gebouwen naar wonen (in afwijking van het bestemmingsplan), waarbij de gemeente stimuleert en faciliteert;
B. Een programmatisch kader als richtlijn voor de transformeren gebouwen met:
a. Mix van 1, 2, 3 en 4-kamerwoningen (accent op 2 en 3 kamer-)
b. 25% sociale huurwoningen, 50% betaalbare koopwoningen, rest in het middel dure segment
c. Experimenten met ‘wonen op maat’
d. Bedrijfsruimte, horeca, voorzieningen waaronder op de koppen van de gebouwen aan de Louis Armstrongweg
C. Een ruimtelijk kader met stedenbouwkundige uitgangspunten
a. Een goed vormgegeven promenade langs de Louis Armstrongweg als drager van het gebied.
b. Een goede inrichting en aankleding binnen de hoven en rondom waarbij aansluiting gezocht wordt bij de parkachtige omgeving van Muziekwijk.
c. Mogelijkheid voor volume uitbreiding door middel van optoppen waardoor de hoogte van de gebouwen in de lijst (de rand) van het gebied maximaal 5 lagen wordt, op de koppen maximaal 6 lagen en het accent maximaal 8 bouwlagen (in afwijking van het bestemmingsplan)
d. Een goede balans in parkeren door middel van dubbelgebruik.

Toe te voegen:
D. Een kader met uitgangspunten op het gebied van duurzaamheid:
a. verlaging van de energierekening (‘nul op de meter’);
b. groene gevels en daken;
c. waterretentie: half open verharding;
d. duurzame opwekking zoals zonnepanelen op het dak.

Toelichting:
Deze punten op gebied van duurzaamheid staan nu onder 7.4 “wensen”. Wat de Partij voor de Dieren betreft zijn deze uitgangspunten anno 2019 niet optioneel, maar leidend. De huidige vrijblijvendheid houdt de deur open voor bezuiniging op deze belangrijke aspecten.


Status

Verworpen

Voor

Tegen