Amen­dement Mobi­liteit hand in hand met Ecologie


Agen­dapunt Politieke Markt: Mobi­li­teits­visie 2020-2030: Verder bouwen op de sterke basis die Almere heeft (RV-47)

17 september 2020

Motie op initiatief van de ChristenUnie en ook ingediend met GroenLinks!

Amendement nr: RG-262/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 10 september 2020

Toe te voegen aan punt 3 sub a. Gezonde en duurzame mobiliteit
vi. Wij geven er sterk de voorkeur aan bij vervanging of vernieuwing van infrastructuur groene en duurzame oplossingen te kiezen die een bijdrage leveren aan het versterken van de biodiversiteit (bijv. groene rotondes, groene bermen, veilige oversteekplaatsen voor dieren, etc.).
vii. Bij het terugdringen van geluidsoverlast of scheiden van verkeersnetwerken gebruiken we zoveel als mogelijk toepassingen die bijdragen aan een duurzamere, groenere leefomgeving.

Toelichting:

De indieners zijn van mening dat je een gezonde duurzame mobiliteitsvisie niet los kunt zien van een sterke visie op ecologie. De biodiversiteit in Nederland heeft de afgelopen decennia vaak het onderspit moeten delven tegenover de wensen van de mens op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Almere wil ‘de groene stad van de toekomst’ zijn en heeft de kans om bij de groei van de stad aanpassingen, uitbreidingen en vernieuwingen van infrastructuur extra in te zetten op de kansen en mogelijkheden die er zijn om bij te dragen aan het versterken van de ecologie. Zelfs met de kleinste
aanpassingen kunnen we een bijdrage leveren een vriendelijke stad te worden voor insecten, bijen, vlinders, vogels en nog zoveel meer soorten. Met dit amendement willen ChristenUnie, Partij voor de Dieren en GroenLinks ‘verder bouwen op de sterke basis die Almere heeft’ en deze toevoeging doen om te laten zien dat mobiliteit en ecologie niet tegenover elkaar hoeven staan, maar hand in hand kunnen gaan.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, D66, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA