Motie Geen gedoog­be­sluit Kabelbaan Floriade


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Ontwerp verklaring van geen beden­kingen voor kabelbaan op Flori­a­d­e­terrein (RV-56)

1 oktober 2020

Motie nr: RG-282/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 10 september 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

 • de aanleg van een kabelbaan niet past binnen het bestaande bestemmingsplan;
 • de Floriade BV daarom een aanvraag omgevingsvergunning heeft ingediend met afwijking van het bestemmingsplan,
 • de procedure voor het verlenen van deze vergunning enkele maanden in beslag neemt, en voor het onherroepelijk worden van de vergunning (bij beroep) nog aanzienlijk langer,
 • het college een gedoogbesluit heeft genomen, waardoor direct na het besluit van de raad over een verklaring van geen bedenkingen gestart kan wordt met de aanleg van de kabelbaan;
 • door deze werkwijze omwonenden en belanghebbenden pas bezwaar en beroep kunnen aantekenen tegen de vergunning als de kabelbaan al in aanbouw of zelfs gerealiseerd is;
 • het college de uitspraak heeft gedaan dat handhavingsverzoeken tegen de bouw van de kabelbaan zullen worden afgewezen,

van mening dat:

 • het onwenselijk is dat omwonenden en belanghebbenden op deze wijze buiten spel gezet worden;
 • niet uit te leggen valt dat de gemeente voor een door de gemeente opgerichte partij andere spelregels hanteert dan de regels die gelden voor iedereen;
 • de uitspraak van het college illustreert dat bij handhavingsverzoeken ‘de slager zijn eigen vlees keurt’ en de uitkomst op voorhand bekend is,
 • de enorme haast op dit dossier nu voor de zoveelste keer ten koste van de zorgvuldigheid en participatie gaat,
 • de gemeente hiermee bovendien juridische risico’s neemt die kunnen leiden tot kapitaalvernietiging,

spreekt uit:

 • de handelswijze van het college aangaande het gedoogbesluit en de voorgenomen afwijzing van handhavingsverzoeken af te keuren,

en draagt het college op:

 • het gedoogbesluit m.b.t. de aanleg van de kabelbaan in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, PVV, RespectAlmere, AP/OPA

Tegen

NIDA Almere, CDA, LeefbaarAlmere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD