Motie Geen gedoog­be­sluit Kabelbaan Floriade


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Ontwerp verklaring van geen beden­kingen voor kabelbaan op Flori­a­d­e­terrein (RV-56)

1 oktober 2020

Motie nr: RG-282/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 10 september 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

 • de aanleg van een kabelbaan niet past binnen het bestaande bestemmingsplan;
 • de Floriade BV daarom een aanvraag omgevingsvergunning heeft ingediend met afwijking van het bestemmingsplan,
 • de procedure voor het verlenen van deze vergunning enkele maanden in beslag neemt, en voor het onherroepelijk worden van de vergunning (bij beroep) nog aanzienlijk langer,
 • het college een gedoogbesluit heeft genomen, waardoor direct na het besluit van de raad over een verklaring van geen bedenkingen gestart kan wordt met de aanleg van de kabelbaan;
 • door deze werkwijze omwonenden en belanghebbenden pas bezwaar en beroep kunnen aantekenen tegen de vergunning als de kabelbaan al in aanbouw of zelfs gerealiseerd is;
 • het college de uitspraak heeft gedaan dat handhavingsverzoeken tegen de bouw van de kabelbaan zullen worden afgewezen,

van mening dat:

 • het onwenselijk is dat omwonenden en belanghebbenden op deze wijze buiten spel gezet worden;
 • niet uit te leggen valt dat de gemeente voor een door de gemeente opgerichte partij andere spelregels hanteert dan de regels die gelden voor iedereen;
 • de uitspraak van het college illustreert dat bij handhavingsverzoeken ‘de slager zijn eigen vlees keurt’ en de uitkomst op voorhand bekend is,
 • de enorme haast op dit dossier nu voor de zoveelste keer ten koste van de zorgvuldigheid en participatie gaat,
 • de gemeente hiermee bovendien juridische risico’s neemt die kunnen leiden tot kapitaalvernietiging,

spreekt uit:

 • de handelswijze van het college aangaande het gedoogbesluit en de voorgenomen afwijzing van handhavingsverzoeken af te keuren,

en draagt het college op:

 • het gedoogbesluit m.b.t. de aanleg van de kabelbaan in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Mobiliteit hand in hand met Ecologie

Lees verder

Motie Creëer kwaliteit in winkelhart: richt horeca in met gezond verstand

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer