Amen­dement Geen dieren doden of vangen


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel ‘Her­ziening Algemene subsi­die­ver­or­dening Almere 2020’ (RV-46)

31 augustus 2020

Motie nr: RG-237/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 3 september 2020

Aan hoofdstuk 4, artikel 9: Weigeringsgronden, toe te voegen:

n. het doden van, leed toebrengen aan of vangen van dieren onderdeel of het directe en/of indirecte gevolg is van de activiteit waarvoor de subsidie wordt gevraagd.

Toelichting:
De gemeente Almere zou niet langer de mogelijkheid moeten hebben om bij te dragen aan het beschadigen van dieren via deze subsidieverordening. Als logischerwijs verwacht kan worden dat een dier gedood wordt of lichamelijke of psychische leed ondervindt van de activiteit waarvoor de subsidie wordt gevraagd, is medewerking van de gemeente ongewenst. Of het dierenwelzijn voldoende gewaarborgd wordt, is te beoordelen volgens de parameters van de vijf vrijheden van Brambell.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, ChristenUnie, PVV

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, PvdA, D66, VVD, Respect Almere, AP/OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Bomenkap Westerdreef

Lees verder

Amendement Geen subsidie voor bont

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer