Onbe­hoor­lijke procedure kabelbaan Procedure


9 april 2021

Voorzitter,

We hebben hier te maken met een stukje wanbeleid en juridisch gekonkel van de ergste categorie. Alles wordt er aan gedaan om de belangen van mensen, dieren en de natuur buiten spel te zetten. De Floriade en haar kabelbaan zijn heilig en moesten met spoed en zonder mogelijk onophoud van bezwaren zo snel mogelijk komen.

Bij het afgeven van de ontwerp verklaring werd gesteld dat deze definitief zou worden indien er geen zienswijzen zouden binnenkomen. Volgens het college is dit ook niet gebeurd, behalve een niet ontvankelijke omdat deze ruim daarvoor al was ingediend. Wat ons betreft een rare, bureaucratische en burgeronvriendelijke reden om een zienswijze af te wijzen. Toch heeft het college nog steeds niet de vergunning afgegeven. En komt nu toch terug naar de raad, terwijl het college dondersgoed weet dat de coalitie zonder blikken of blozen klakkeloos akkoord zal gaan. En dit onder het mom van zorgvuldigheid. Nee voorzitter, dit is een ordinaire vertragingstactiek. Hierdoor wordt de mogelijkheid voor bezwaar en beroep wederom uitgesteld en is de kabelbaan inmiddels al zo goed als aangelegd. Zelfs het presidium constateert dat dit een vreemde, onnodig vertragende procedure is. Onbehoorlijk bestuur!

Daarnaast: wie is belanghebbende en aanvrager bij de kabelbaan? De Floriade BV en dus de gemeente, als 100% aandeelhouder, zelf. Wie beslist er over de vergunning? De gemeente.

Slager die zijn eigen vlees keurt.

Wie beslist er of een uitgebreide Mileueffectrapportage nodig is? De gemeente zelf, die er dus groot belang bij heeft dat die er niet komt, aangezien dan de verstoring van dier en natuur wel eens groter kan blijken dan nu wordt doen voorkomen.

Wederom slager die zijn eigen vlees keurt.

Wie beslist er over mogelijke handhavingsverzoeken? De gemeente, nogmaals die dus zelf groot belang heeft bij niet handhaven.

Wederom slager die zijn eigen vlees keurt.

Daarnaast wordt de beslissing op een handhavingsverzoek zo lang mogelijk gefrustreerd en maandenlang uitgesteld, het feitenrelaas daarvan is echt schokkend, terwijl het gedoogbesluit en de wethouder zelf op voorhand zegt dat hij niet gaan handhaven. Dat riekt naar vooringenomenheid en machtsmisbruik. Want beroep op het niet handhaven kan pas plaatsvinden na een besluit door het college op het verzoek.

Tegen het gedoogbesluit van het college zelf is ook geen bezwaar of beroep mogelijk.

Kortom, wij zeiden het al eerder, al is het inmiddels nog veel erger, onze democratische rechtstaat wordt hier gefrustreerd en uitgehold. Dit is een maas in ons systeem en moet je als gemeente niet willen gebruiken. Wij hebben een voorbeeld functie naar onze inwoners en dit is gewoon niet uit te leggen.

Dan de verklaring van geen bedenkingen zelf. De Partij voor de Dieren vindt niet dat de kabelbaan past in een goede ruimtelijke ordening. Wij vinden dat er wel een uitgebreide MER had moeten plaatsvinden en maken ons uitermate zorgen over de impact op de in het gebied, hopelijk nog, aanwezige dieren, zoals de mascotte van de Floriade, de Bever. Waarop op minder dan 20 meter afstand wordt geheid en damwanden worden ingetrild.

Wie beoordeelt of dit allemaal wel kan, een in loondienst van de gemeente zijnde ecoloog. Wederom de slager die zijn eigen vlees keurt.

Daarnaast maken wij ons zorgen over de risico’s en aansprakelijkheid bij de bouw en gebruik van de kabelbaan, aangezien deze zonder vergunning wordt aangelegd en dus feitelijk illegaal is. Zo maakt veiligverkeer Nederland zich grote zorgen over de impact op het wegverkeer. Zelfs Rijkswaterstaat geeft aan dat de kabelbaan het wegverkeer kan afleiden, maar dat het om een acceptabel risico gaat. Ga dat maar uitleggen als er echt ongelukken gaan gebeuren… Waar baseren ze dat op, aangezien er in Nederland geen vergelijkbare ervaringen zijn…

Het nu achteraf op deze wijze legaliseren vinden wij onfatsoenlijk en vragen ons af of de risico’s hiermee wel verdwijnen.

Overigens heeft iedereen het over een vergunning van Rijkswaterstaat, maar ze hebben alleen in overleg geen bezwaren geuit. Dat lijkt ons juridisch toch wel heel iets anders. Graag duidelijkheid van de wethouder hierover.

Daarnaast stelt het college dat de kabelbaan is dan ook van groot belang is voor de Floriade Expo. De vervoersfunctie is al jaren geleden geschrapt.

Als deze kabelbaan zo belangrijk is, waarom is hier dan niet eerder mee begonnen, zodat er een fatsoenlijke procedure doorlopen kon worden?

Al met al is de Partij voor de Dieren om meerdere redenen tegen het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. En vinden wij dat hier sprake is van onbehoorlijk bestuur en een schandalige vertoning. Het college en deze coalitie moeten zich diep en diep schamen!