Bijdrage Woonvisie "Thuis in Almere 2020-2030"


26 juni 2020

Voorzitter,

We hebben er ruim een jaar op moeten wachten. Hele collegeonderhandelingen gingen er over en vele portefeuillehouder wisselingen verder, ligt het lang verwachte stuk nu eindelijk voor ons.

Onze eerste reactie was: is dit het nou? Moesten we hier zo lang op wachten? Waarom duurde dit zo lang? Graag een reactie van het college.

Ja er staat weinig in om het mee oneens te zijn, maar de visie wordt nergens concreet. Alles moet nog nader uitgewerkt worden, afspraken nog gemaakt worden. Er staat dus vooral nog heel veel niet in.

De Partij voor de Dieren is niet voor ongebreidelde groei of onbeperkt blijven bouwen. Juist weer in balans komen met onze leefomgeving is een kernpunt voor ons.

Almere neemt niet-te-min een bijzondere plaats in. Het is enkel en alleen gemaakt om de woningnood in de randstad het hoofd te beiden. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe, over het algemeen, nu nog, groene stad.

Inmiddels is het moment aangebroken dat Almere vooral zelf ook een woningnood heeft en de wachttijden oplopen tot meer dan 14 jaar. Deze woonvisie geeft daar nog onvoldoende antwoord op.

Daarnaast staat het bestaande groen in Almere onder grote druk en hebben we iedere boom die we hebben kei-hard nodig. Meer zelfs! Bouwen in een bestaand bos, wat overigens al bewoond wordt, is dan ook echt onvoorstelbaar en echt een grote stap in de verkeerde richting. Almere is omgeven door meer dan voldoende ruimte om ook buiten het groen nog te kunnen groeien. Pampushout moet wat ons betreft dan ook de komende 10 jaar, de duur van deze visie, niet in ontwikkeling genomen worden en vragen het college en deze raad tot die tijd geen onomkeerbare beslissingen, waar we wellicht heel erg spijt van gaan krijgen, te nemen.

Tegen die tijd zal helaas waarschijnlijk nog duidelijker zijn waarom dit een uiterst onverstandige keuze zou zijn en kan de raad opnieuw die afweging maken.

De visie staat vol met het creƫren van gemengde wijken. Iedereen in Almere is gelijk, behalve in de villawijk, Overgooi en Vogelhorst. Dit vinden wij, vanuit het perspectief van de gemengde stad en gezien de grote woningnood onacceptabel. Daarnaast zitten we nu op 27% sociaal. Met slechts maximaal 30% sociaal bijbouwen, al wordt dat in Duin en wellicht ook in Hortus bij lange na niet eens gehaald, komen we nog niet op de broodnodige 30% totaal uit. En zelfs dat is nog te laag om aan alle behoefte te voorzien en de wachtlijsten substantieel in te korten. Juist de meest kwetsbaren blijven zo in de knel. Wij zullen dan ook met een motie komen.

Hortus, ik noemde het al, het voorschot op de verruiming van het aantal woningen in daar is totaal ongepast. De raad gaat hier binnenkort apart over beslissen en het college kan deze eventuele woningen nog niet inrekenen.

En dan Oosterwold. Daar komt het betaalbare segment ook niet van de grond. Sowieso vinden wij de bijdrage van Oosterwold, qua oppervlakte veruit het grootste gedeelte van het nog de ontwikkelen grondgebied, aan de woningopgave, met slechts 1000 woningen van de 24.500 veel te laag. Zeker voor het nog te ontwikkelen gebied moeten we kritisch kijken of dit wel de juiste weg is. Vooral dichter bij de bestaande stad zou de dichtheid wel omhoog kunnen. Verder van de stad zou juist Tinyhouses meer aandacht moeten krijgen.

Grond is schaars en bouwen in het groen is een heilloze weg, dus dan moeten we het doen met de grond die we wel beschikbaar hebben voor woningbouw en dat zo goed mogelijk benutten. Ook hier zullen we met een motie komen.

Verder constateren wij dat onze aangenomen motie, reguleer de middenhuur, niet verwerkt is in deze visie. Nu zal dat vooral in de huisvestingsverordening moeten gebeuren, maar de motie riep specifiek op dit ook in de woonvisie mee te nemen. Dit zou het middel kunnen zijn om ook huizen voor de middeninkomens bereikbaar te houden, zoals leerkrachten die wij keihard nodig hebben in Almere. En dit zou speculatie met de al schaarse woningen kunnen tegengaan. Het lijkt ons niet de bedoeling een al aangenomen motie opnieuw te moeten indienen nu, dus wij verwachten dat het college deze omissie nog hersteld.

De weinige aandacht voor de bestaande stad en de leefbaarheid van de bestaande wijk valt ons op. Hier willen wij wel meer aandacht voor en neem daarbij ook de bestaande verschillen en kwaliteiten per wijk als uitgangspunt.

En dan voorzitter, voor ons als Partij voor de Dieren het kernpunt: We staan voor grote uitdagingen, de stikstof-crisis, bio-diversiteits-crisis en een klimaat-crisis. Dat moet centraal staan bij al ons handelen, dus ook in deze woonvisie. Het is ondenkbaar dat er nog nieuwe huizen zonder zonnepanelen worden opgeleverd, of wijken worden aangelegd die niet klimaat adaptief zijn. Daarom zullen we met een motie komen met deze strekking.

Dank u voorzitter.