Bijdrage Perspec­tiefnota voor 2021


Nu is de tijd om te kijken hoe we onze stad toekomst­be­stendig gaan inrichten

9 juni 2020

Bijdrage Perspectiefnota voor 2021

Voorzitter, er is al veel gezegd over corona vanavond. Natuurlijk begrijpen wij heel goed dat in deze mondiale crisis veel aandacht gaat naar het beperken van de verspreiding van het coronavirus en het richting geven aan onze samenleving in tijde van de coronacrisis, en ná de crisis en de effecten die dit heeft voor ons als stad. Maar voorzitter, de coronacrisis waar we ons nu mondiaal in bevinden, is niet de enige mondiale crisis die nú speelt en die ons állemaal raakt, ook hier in Almere. Vanuit die planeetbrede zorgen heeft onze fractie, de Partij voor de Dieren, dan ook de perspectiefnota gelezen. Maar dit is niet het moment om onze inspanningen op gebied van de strijd tegen klimaatverandering, het vergroenen van de stad en het verbeteren van het dierenwelzijn te laten verslappen. We waren dan ook teleurgesteld dat het woord ‘dier’ niet één keer voorkomt in de perspectiefnota en dat terwijl de evaluatie van de dierenwelzijnsnota eraan komt. Graag een reactie van de wethouder.

Want voorzitter, laten we niet vergeten dat de uitbraak van het virus en de razendsnelle wereldwijde verspreiding ervan geen domme pech is. De deskundigen, virologen, waar we ons nu door deze crisis heen laten lijden, waarschuwen ons er al zo lang voor. Zoönosen, ziektes die van dier op mens overgedragen kunnen worden, zoals Covid-19, ontstaan door de manier waarop mensen dieren houden. Als we op deze manier doorgaan met dieren houden, is de kans groot dat we in de toekomst opnieuw te maken krijgen met een dergelijke pandemie. We zullen onze omgang met dieren dan ook drastisch moeten veranderen. Ook in een stad waarin weinig dieren in de veehouderij worden gehouden, ze worden er immers wel in geconsumeerd. We zullen dan ook een motie indienen om plantaardig en gezond voedselaanbod te stimuleren

Deze periode biedt de uitgelezen kans om stil te staan bij hoe we onze samenleving en stad toekomstbestendig willen inrichten. We moeten niet kijken naar hoe we zo snel mogelijk terug kunnen naar hoe het was; terug in de modus waarin we met hoge snelheid afstevenen op desastreuze gevolgen van de klimaat- en natuurcrisis. Nee, we moeten de focus gaan verleggen naar de intrinsieke waarde van onze stad. Hoe zorgen we voor toekomstbestendigheid? Door Almere groen te houden, door Almere schoon te houden, door te kappen met kappen.

Voorzitter, in de groenste stad van Nederland hebben we de twijfelachtige eer om bekend te staan als stad waarin de bomen massaal gekapt worden. Deze week las ik een bericht van een gezin die hierdoor uit onze stad verhuist. Ik heb het eerder gezegd en ik zeg het nu weer: we kunnen het ons niet meer veroorloven om zo onverschillig om te gaan met onze natuur. Het is van essentieel belang dat we onze natuur beschermen, want die zou nog wel eens onze redding kunnen zijn in deze klimaatcrisis. We kunnen het ons niet veroorloven om voor parkeerplaatsen of woningbouw bomen massaal te kappen. We kunnen het ons niet veroorloven om midden in de lente met maaimachines bloeiende bloemen en kruidenvelden te verwoesten, met als rampzalig bijgevolg versnipperd zwerfafval die echt niet vooraf opgeruimd wordt. We kunnen het ons niet veroorloven om afval niet op tijd in te zamelen en om afvaldumpingen niet direct op te ruimen. Een schone stad is geen luxe, maar een noodzaak. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet alleen bij de inwoners, die willen hun afval echt wel wegbrengen, maar dan moet de gemeente het ook wat makkelijker maken.

De focus op de intrinsieke waarde van onze stad gaat wat de Partij voor de Dieren betreft niet alleen over ecologie. De strategie om krampachtig te proberen Almere beter op de kaart te zetten, bijvoorbeeld door middel van een project als de Floriade, is niet een strategie die werkt. Een veel succesvollere strategie zou zijn om al dat geld te gebruiken voor het écht verbeteren van onze stad, in plaats van vooral geld uitgeven aan het vertekende marketingpraatje. Want de groene en innovatieve Floriade die ons beloofd was, lijkt er hoe dan ook niet meer te komen. Wat ons betreft gaat er geen geld meer naar zo’n grijs project, en investeren we in écht groen.

Voorzitter, wij kijken enorm uit naar de langverwachte visie voor Ecologie, zeker nu in de Perspectief nota het woordje ‘eco’ alleen voorkomt in ‘economie’. Hierin verwachten wij keuzes van het college om de stad toekomstbestendiger te maken zoals op gebied van hittestress en waterberging. Biodiversiteit te herstellen en Ecologie te versterken. Deze week was voor de zoveelste keer in het nieuws dat het schrikbarend slecht gaat met de biodiversiteit in Nederland. Er is bijvoorbeeld een echte ommezwaai nodig op gebied van beheer. Zet bijvoorbeeld in op minder maaien en meer laten bloeien. Dat bespaart ook nog eens geld, en de mensen zouden we beter kunnen inzetten voor het rapen en voorkomen van zwerfafval. Ook hiervoor komen we met een motie (samen met de SP?)

Een andere visie waar wij met smart op wachten is de visie voor Mobiliteit. De coronacrisis geeft, zeker op het gebied van mobiliteit, nieuwe kansen en uitdagingen geeft. Anticipeer bijvoorbeeld op de toename van het fiets- en wandelverkeer, met daarbij ook nog eens de grote groei van elektrische fietsen. Geef de fiets, letterlijk, ruim baan, verruim de fietspaden, zorg voor aparte paden voor wandelaars en haal obstakels en gelijkvloerse kruisingen weg. Dat is ook gelijk goed voor het halen van onze klimaatdoelen.

Het woningtekort in Almere blijft oplopen. Vooral de meest kwetsbaren, minima, mensen met specifieke zorgbehoeften en jongeren worden hiervan de dupe. Er is in Almere nog voldoende ruimte om te bouwen, juist ook buiten het groen. Maak hier werk van en maak gelijk werk van toekomst bestendig bouwen, zoals circulair en natuurinclusief en uiteraard klimaatpositief. Maar van de nood een kans, en bouw aan de groene en gezonde stad van de toekomst.

De Partij voor de Dieren wil nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is dat Almere een vuurwerkvrije stad wordt. De stappen die nu genomen worden hiernaartoe zijn wat ons betreft veel te licht. Een enkele verplichte vuurwerkvrije zone heeft alleen nog steeds een zeer minimale impact op de veiligheid van mens, dier en natuur. Wij blijven druk uitoefenen om Almere geheel vuurwerkvrij te krijgen. Zoals eerder in deze zaal is gezegd: vrijheid houdt op, daar waar de vrijheid van een ander in het geding komt.