Bijdrage Rapportage jeugdwet


2e half jaar 2019

5 juni 2020

Grote waardering voor deze ‘vernieuwde’ halfjaar rapportage. Er is een duidelijke switch gemaakt van alleen maar ‘kale’ cijfers naar meer het verhaal achter de cijfers, de ontwikkelingen en het gevoerde beleid hierin op te nemen.

Ik ga eerst op de consultatievraag in en daarna volgen enkele highlights bij de inhoud van deze rapportage. In antwoord op de 1e vraag op welke wijze de Raad vanaf dit kalenderjaar geïnformeerd wil worden kunnen wij helder zijn. Vooral doorgaan op deze vernieuwende wijze van rapporteren, per halfjaar. In de laatste motie hierover staat dat in ieder geval tot 1 januari 2020 moet worden gerapporteerd. Dat kan dus ook langer. Ik zie vervolgens op blz. 23 dat daar gelukkig ook al een voorschot op is genomen. Er staat geschreven dat de eerste ervaringen met de pilots van de teams gezinsbegeleiding bij de volgende halfjaarrapportage naar de Raad zullen worden teruggekoppeld….. Is er een toezegging hierover mogelijk van de wethouder of moet de Raad weer met een aparte motie komen zodat er per half jaar wordt gerapporteerd? Graag een reactie van de wethouder.

En dan sta ik graag even stil bij de volgende 3 positieve ontwikkelingen uit deze rapportage die zeker de moeite zijn om eruit te lichten. Zoals bv. het voornemen dat JGZ Almere een Almeerse coalitie bij de 1e 1000 dagen van kinderen gaat vormen. Als tweede vb de aanpak bij de lange wachttijden bij aanvang zorg, die nu al jarenlang fors hoger liggen dan de norm van 4 weken. Overbruggingszorg is dan heel belangrijk. Wij steunen daarom de aanpak dat er straks door verwijzers met een beschikbaarheidswijzer gewerkt gaat worden. En ook het aparte wachtlijstteam om de grote wachtlijst bij meldingen van kindermishandeling weg te werken vinden wij belangrijk en steunen wij.

Ook de aanpak bij de thuiszitters lijkt de goede kant op te gaan omdat meer kinderen weer succesvol naar school gaan. U schrijft echter ook dat BMC is ingeschakeld en dat recent ook een onderzoek naar de kosten en baten van de onderwijs-jeugdhulparrangementen is afgerond. Kunt u aangeven wanneer de Raad deze stukken kan verwachten?

En dan onze zorgen: De kosten. De kosten in de jeugdhulp blijven stijgen. Vorig jaar met 2,3 miljoen extra en de teller loopt dit jaar alweer op. Hier maken wij, net als de andere partijen, ons zorgen over.

Er staat verder dat er ook al een claim van het samenwerkingsverband ligt voor meer geld bij jeugdhulp met verblijf (blz. 14) . Kunt u dit nader toelichten? Is al duidelijk of Almere hiervoor extra moet gaan betalen?

En dan onze laatste zorg: jongeren met suïcidegedachten en pogingen tot zelfdodingen. Ook dit punt hebben we vaker tijdens de carrousels aanhangig gemaakt. Tijdens het laatste congres Jeugdhulp Flevoland op 22 november wat mede georganiseerd is door Almere was hiervoor expliciet aandacht. Wij zouden deze aandacht ook graag in Almere zelf willen zien. Zelfdoding staat namelijk in de top 3 van meest voorkomende doodsoorzaken onder jongeren. Prof. dr. Thérèse van Amelsvoort (hoogleraar transitiepsychiatrie aan Maastricht UMC+) vertelde over een geslaagd initiatief uit Australië en inmiddels werkt het ook al in Denemarken, België en Ierland. Het heet @ease en mevrouw van Amelsvoort heeft het zelf naar Nederland gehaald en het draait nu zowel in Maastricht als in Amsterdam. Zij bieden jongeren op een laagdrempelige manier hulp en psychische ondersteuning. De resultaten zijn heel positief. @ease is een inloophuis voor en door jongeren zodat zij met leeftijdsgenoten over hun problemen kunnen praten.

Bij @ease zijn er geen wachtlijsten en jongeren kunnen er met al hun vragen, klachten en problemen terecht. Ze vinden een luisterend oor bij vrijwilligers. De vrijwilligers zijn ook jongeren en getraind in het herkennen van signalen die wijzen op eventuele ernstigere psychische problematiek. Er zijn ook altijd professionals op de achtergrond aanwezig. Door problemen sneller te herkennen en naar een oplossing toe te werken, wil @ease voorkomen dat er (later) langdurige en dure zorg nodig is. De Partij voor de Dieren vindt dit een goed initiatief. We zijn benieuwd wat de wethouder hiervan vindt. En is zij bereid om te kijken of @ease ook in Almere mogelijk is? Graag uw reactie.

Dank u wel, voorzitter.

Interessant voor jou

Bijdrage Evaluatie Bomenkader en Aanpak Essentaksterfte

Lees verder

Bijdrage Bestuurlijke verkenning Floriade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer