Eerste termijn "Gewij­zigde vast­stelling bestem­mingsplan Almere Poort West en Pampushout"


20 september 2018

Voorzitter,

Veel dank aan de aanwezigen, de indieners van de zienswijzen en de insprekers. Zij nemen ons de woorden uit de mond.

Laat ik gelijk met de deur in huis vallen. De mening van de Partij voor de Dieren met betrekking tot het voorliggende stuk is namelijk heel helder. Wij zullen op geen enkele wijze kunnen instemmen met een plan dat geen prioriteit geeft aan de natuur en de ruimte die het verdient. Natuur is geen luxe, het is het fundament van ons bestaan. Het groen in Almere staat al jaren onder druk. Steeds meer kostbare natuur verdwijnt. Mens en dier zijn hier de dupe van. De partij voor de Dieren is er klaar mee. Kappen met kappen.

Voorzitter, zoals we ook van de insprekers hebben gehoord en uit de ingediende zienswijzen hebben kunnen opmaken, staat het woongenot van een gehele wijk hier op het spel. Woongenot van mens en dier.

Allereerst verstoren en verkleinen we weer een leefgebied van veelal beschermde dieren zoals de bever, vleermuizen en vele broedvogels. Maar we tasten met dit plan ook de ecologische verbindingszone “Kromslootpark – Oostvaardersplassen” aan, vormen fietspaden om tot autowegen en bouwen het Cascadepark vol, zodat de buurt en haar kinderen er niet meer kunnen recreëren. Genoeg redenen om als Partij voor de Dieren heel hard ‘nee’ te zeggen tegen dit plan.

Voorzitter, Een deel van deze voorstellen stonden al in de bestaande bestemmingsplannen, maar een uitbreiding van 250 naar 850 woningen vindt de Partij voor de Dieren ronduit draconisch en onacceptabel. De helft van dat deel van Pampushout zal worden gekapt, waardoor haar ecologische robuustheid zal verdwijnen. En dat in een tijd waarin we in Nederland nog slechts 15% van haar oorspronkelijke biodiversiteit over hebben. Het Pampushout is van grote ecologische waarde voor Almere en de regio en is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland, de vroegere EHS. Zij zeggen over dit gebied:

“Het Pampushout moet zich ontwikkelen tot een 'stadsbos van hoogwaardige kwaliteit'. Op lokale schaal is dit bijzonder, omdat het een groot areaal (440 ha) bos betreft binnen de stadsgrenzen. Op regionale schaal vervult het Pampushout een belangrijke functie als stapsteen/corridor voor bosgebonden soorten (dus dieren die in het bos leven) tussen Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen enerzijds en het oude land of de Almeerderhout anderzijds.”

Bebouwen van Pampushout zal een groot negatief effect hebben op de ecologische structuur van het Natuurnetwerk Nederland. Beschermde soorten, zoals broedvogels worden verder bedreigd. Vleermuissoorten verliezen hun woonplek. Het Natuurnetwerk zegt daarbij ook nog dat “Hoewel er ruimte voor recreatie moet zijn, het ook belangrijk is om grote delen van het bos onverstoord te laten, zodat verstoringsgevoelige soorten zoals de Boommarter en roofvogels zich hier kunnen vestigen.”

Voorzitter, het Pampushout is dus beschermd in het kader van het Natuurnetwerk, maar valt ook nog eens onder de boswet. Die stelt dat alleen in het uiterste geval, bijvoorbeeld bij groot maatschappelijk belang, het gebied aangetast mag worden. De Partij voor de Dieren ziet dat belang niet. Integendeel, wij zien juist een groot maatschappelijk belang om dit gebied te beschermen. Kappen met kappen dus ook in Pampushout. En voorzitter, gedeeltelijke compensatie in de “Kop van het Hosterwold”, ver weg van Almere, waar de mensen en dieren van Poort maar zeer weinig aan zullen hebben, dat kan de Partij voor de Dieren geen compensatie noemen.

Voorzitter, ik ga afronden. Ook de Partij voor de Dieren snapt dat Almere een woningopgave heeft, daar komen we niet onderuit. Maar deze groei kan niet ten koste gaan van alles. Almere is opgezet met ruime groen-blauwe corridors tussen de verschillende woonwijken. Laten wij hier nu niet aan gaan toornen en deze Almeerse kwaliteit overeind houden. Laten wij keuzes maken. Tot hier en niet verder! Zodat wij later aan onze kinderen onze keuzes kunnen uitleggen. En hen niet opschepen met een tot de centimeter volgebouwde stad, zonder ecologie, zonder dieren, zonder schone lucht, zonder ontspanningsmogelijkheden.

De Partij voor de Dieren heeft een aantal vragen aan het college.

  1. 1. Bent u bereid om deze plannen te herzien nu ook weer blijkt dat er bij de omwonenden weinig tot geen draagvlak lijkt te zijn?
  2. 2. De gemeente was in vergaande samenwerking met de bewoners om te komen tot een breed gedragen plan voor het Cascadepark. Waarom is dit misgelopen en kiest het college nu voor de frontale confrontatie met de omwonenden?
  3. 3. Hoe is het college voornemens om ervoor te zorgen dat de buurt elkaar buiten treft? Kunt u aangeven in hoeverre naar mening van het college het park en het bos ook, naast een ecologische functie en het leefgebied van dieren, ook een maatschappelijke en sportieve functie heeft?
  4. 4. Is het in deze tijd van klimaatverandering en opwarming van de aarde niet heel onverstandig om wat voor stukje bestaand groen en bestaande bomen te vernietigen? Bent u het met ons eens dat we iedere boom en ieder stukje groen heel hard nodig gaan hebben?
  5. 5. Uit een recent onderzoek in opdracht van Milieudefensie bleek dat het niet best gesteld is met de luchtkwaliteit in Almere. Is het College het met ons eens dat de groene longen van de stad, zoals Pampushout en het Cascadepark verder aantasten dan een uitermate onverstandig idee lijkt?
  6. 6. Elders in de stad werken we hard aan het maken of behouden van ecologische verbindingen. Hoe robuuster de verbinding, hoe beter dit zal functioneren. Waarom kiest het college er dan juist hier bij de een belangrijk verbindingspunt, Pampushout 2, voor het verkleinen en aantasten van deze verbinding?
  7. 7. Kunt u aangeven, dat als deze plannen doorgang vinden, waar en hoe het resterende deel gecompenseerd gaat worden? Kunt u toezeggen dat dit wel in de directe omgeving zal gebeuren en niet in de vorm van bestaand groen aan het Natuurnetwerk toevoegen, zoals bij Buitenhout is gebeurd.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Reactie op coalitieakkoord 'Liefde voor Almere' 2018-2022

Lees verder

Tweede termijn "Gewij­zigde vast­stelling bestem­mingsplan Almere Poort West en Pampushout"

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer