Reactie op coali­tie­ak­koord 'Liefde voor Almere' 2018-2022


8 juni 2018

Voorzitter,

Allereerst willen wij graag de coalitiepartijen feliciteren met het akkoord dat voor ons ligt. We waarderen de handreiking van de coalitie om niet alleen met de inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven te praten, maar ook met de volksvertegenwoordigers zelf. Toch hadden wij liever op een eerder moment aangehaakt, nog voordat er een akkoord was gesloten. Of beter nog, waren wij uitgenodigd om te praten over een mogelijke coalitie mét de Partij voor de Dieren.

Een lichtgroen akkoord, met ambities t.a.v. de verduurzaming van de stad, een visie en uitwerking op ecologie (nadruk op samenhangende systemen), de afschaffing van de hondenbelasting, het klimaat kennis centrum, aansluiten bij de regenboogsteden, de wethouder dierenwelzijn. Een heel aantal van onze actiepunten streept u hiermee van ons lijstje. Wij zullen op deze onderwerpen met veel enthousiasme met u meedenken en zo nodig initiatieven indienen om Almere nog groener, diervriendelijker en zorgzamer te maken. Vanavond alvast een voorproefje van onze inzet en wensen waarop wij graag een reactie ontvangen van de coalitie:

Natuur

In het akkoord kwam het woordje natuur slechts 1 keer voor, en wel in een besparing. Het voornemen van de coalitie om de subsidie voor de Stichting stad en natuur per 2021 met een half miljoen in te perken. Wij vinden dit geen goede ontwikkeling. Juist nu de natuur zo onder druk staat moet er geïnvesteerd worden in natuur, biodiversiteit en groene educatie. Niet alleen op grote schaal, maar ook dichtbij huis. Meer groen in de straat, ruimte voor geveltuintjes en minder verharding maar meer groen in de tuinen zelf én op het schoolplein. Laat de kinderen weer op het gras voetballen, verstoppertje spelen achter bomen en ontdekkingen doen in moestuinen, in plaats van de grijze schoolpleinen vol stoeptegels. Want hoe meer je leert over natuur, hoe beter je ervoor gaat zorgen. Meer groen in de stad, in de winkelcentra, op de terrassen. Zodat we ’s avonds op zo’n mooi plein vol bomen, zoals u ze misschien ook wel kent uit Frankrijk, met een glas wijn, misschien met een kaarsje erbij, met elkaar kunnen genieten van onze stad. Reken maar dat de VVD en ook de ondernemers daar blij van zullen worden.

Een van de grootste mondiale problemen zou opgelost kunnen worden indien er voldoende lokale acties volgen: de grote sterfte onder bijen, vlinders en andere insecten. We zouden graag zien dat de coalitie inzet op een bij- en vlindervriendelijke stad en dit zorgvuldig monitort.

Zo kan het aanbod en de diversiteit van voedsel voor bijen, hommels en vlinders in het openbaar groen worden vergroot. Tuinen, bermen, groenstroken, parken en perken rondom bomen kunnen worden ingezaaid en beplant met bloemen en heesters die aantrekkelijk zijn voor vlinders, bijen en andere diersoorten. Alhoewel het nu al een ambitie van de gemeente is, gebeurt dit nog veel te weinig. En van al die bloemen worden niet alleen insecten, maar mensen ook erg blij van en geeft onze stad een fijn aangezicht.

Voor de nieuwe coalitie blijft het huidige bomenkader het uitgangspunt. De partij voor de dieren ziet hierbij graag een zorgvuldige en strenge uitvoering van het bomenkader. Er is nog teveel onnodige bomenkap in Almere, wat ten koste gaat van het welzijn van mensen en dieren.

Wij zien net als u graag meer sociale woningbouw, maar niet gebouwd ten koste van het groen. Ook de nog te ontwikkelen bedrijventerreinen zouden niet ten koste van natuur mogen gaan en zien wij liever dat er meer gekeken wordt naar de leegstaande kantoren.

Voorzitter, graag willen we ook stilstaan bij de vervuiling van onze stad en onze aarde. Op meerdere niveaus wordt gestreden tegen de plastic soep. Maar denk ook aan vuurwerk. Graag zien we dat ook de coalitie in haar akkoord opneemt dat de gemeente maatregelen neemt om te voorkomen dat plastic in het oppervlaktewater terecht komt en om het uit het water te halen, zodat het uiteindelijk niet terecht komt in zeeën en oceanen. Ook zwerfafval moeten we actief voorkomen. Een mooie start zou kunnen zijn om aan te sluiten bij de statiegeld alliantie. We missen dit belangrijke onderdeel in het akkoord.

Duurzaamheid en klimaatverandering

Dan duurzaamheid en de energietransitie, een belangrijk onderwerp waarbij toekomstige generaties en mensen en dieren elders in de wereld afhankelijk zijn van de keuzes die we nu maken. Die vandaag gemaakt worden. We vinden in het coalitieakkoord de ambitie om tussen de 2,5 en 3 petajoule duurzaam wordt opgewekt, danwel wordt bespaard. Daarmee stapt u af van de ambitie om energieneutraal te zijn in 2022. Dat vinden wij een stap terug. Natuurlijk is het hartstikke moeilijk om dit te behalen, maar als je je ambities al verlaagd dan weet je zéker dat je het niet gaat halen. Bovendien is het doel te waardevol, een leefbare aarde nalaten aan onze kinderen. Om je doelen te behalen is het belangrijk om ze concreet, meetbaar te maken, waarbij ook tussentijdse doelen genoteerd zijn. Die missen we. Waar staan we volgend jaar, in 2020, in 2021? Hoe komen we tot de besparing en duurzame opwekking van 2022?

Ook missen we concrete maatregelen, zoals het aanpakken van energieverspillers, zoals bijvoorbeeld open winkelpuien en terrasverwarmers.

Voorzitter, een onderwerp die kan bijdragen aan energiebesparing en tevens de natuur ernstig verstoort is lichtvervuiling. Wij zouden graag zien dat lichtvervuiling, van onder andere kassengebied De Buitenvaart wordt aangepakt en er overal in de stad energiezuinige en vleermuisvriendelijke straatverlichting komt.

Om te meten wat onze voortgang is en die van de inwoners stellen wij voor dat de gemeente de ecologische voetafdruk hanteert om haar eigen voortgang en die van haar inwoners op duurzaamheid te meten. Daarnaast zouden bij aanbestedingen harde duurzaamheidscriteria moeten worden gehanteerd.

Floriade. Met de locatiekeuze zijn wij nog steeds erg ongelukkig, maar dit is helaas een gepasseerd station. De bomen zijn gekapt, het natuurgebied is niet meer. De ambities en doelen van de Floriade, onder andere innovatie op gebied van duurzaam en gezond voedsel steunden en steunen wij wel. De uitvoering van de Floriade zullen wij met zeer grote nauwlettendheid en interesse volgen en proberen bij te sturen waar nodig. Zodat dit evenement en bijbehorende woonwijk ook echt groen en duurzaam wordt.

In het kader van duurzaamheid, maar ook gezondheid en diervriendelijkheid, zien we graag dat het college een voedselvisie uitwerkt.

Zorg

De coalitie zet de mens centraal bij de aanpak van armoede en schulden. Echter zijn huisdieren vaak ook de dupe van armoede. Daarom willen wij dat dieren in deze aanpak worden meegenomen en benoemd worden in het akkoord. De bereikbaarheid van de wijkteams wordt verbeterd, zo valt te lezen in het akkoord. Betekent dit dat nu eindelijk 1 telefoonnummer komt voor de wijkteams? Een wens van vele burgers in Almere.

Een andere gedeelde wens is Almere een kinderombudsman aanstelt, die adviseert, controleert en rapporteert over de wijze waarop wordt omgegaan met de rechten van kinderen.

Dan maken wij ons ook zorgen over de bezuiniging buurtzorg Jong door Wijkteams. Kunt u ons hierop een toelichting geven?

Dierenwelzijn

We zijn blij met een portefeuille dierenwelzijn. De coalitie wil de huidige dierenwelzijnsnota aanhouden. U mag van ons verwachten dat wij hiertoe zelf verschillende initiatieven nemen. Een van de belangrijke punten is dat wij graag zien dat de gemeente de mogelijkheid onderzoekt om een opvangcentrum voor inheemse in het wild levende dieren te starten in Almere.

Voorzitter, graag gaan wij met de coalitiepartijen in gesprek om deze wensen van de Partij voor de Dieren handen en voeten te geven zodat dit akkoord niet licht, maar donkergroen kan worden.