Voor­jaarsnota 2018


17 mei 2018

Voorzitter,

Vanavond spreken we over de Voorjaarnota, die voornamelijk technisch van aard is. De behandeling van de voorjaarsnota biedt ruimte voor actualisatie op punten waar bijstelling echt noodzakelijk is. Voorzitter, wat nu écht noodzakelijk is, is naar de mening van de Partij voor de Dieren dat er niet alleen een economische begroting van onze stad is, maar dat wij kijken hoe het in de brede zin van het woord is gesteld met onze welvaart. Hier en nu, in de toekomst, maar ook elders: waar het effect merkbaar is van ons handelen in Almere.

Deze week werd de eerste Monitor Brede Welvaart van het CBS gepubliceerd die dit heeft gemeten voor Nederland. Ons land is binnen Europa op de allerlaatste plaats geëindigd. Uitgedrukt in geld zijn wij rijker dan ooit, zo laat de monitor zien. Maar tegelijk waren we nog nooit zo arm als je kijkt naar het ecologisch perspectief.

"Rijkdom ten koste van latere generaties, ten koste van medeplaneetbewoners is geen rijkdom, maar roof. Deze boodschap willen wij ook meegeven met de behandeling van deze voorjaarsnota. Rijkdom valt niet enkel af te meten in geld."

Voorzitter, wij maken ons zorgen om de korte termijn keuzes die financieel gestuurd zijn en ten koste gaan van ons welvaart en welzijn. Zo maken wij ons zorgen, dat hoewel wij vorige jaar afsloten met een grote plus en er een financieel positief beeld is, er toch afwijkend op de uitgangspunten van het programmaplan ‘van vluchteling naar Almeerder’ wordt gekozen voor de begeleiding en ondersteuning van slechts 40% van de vluchtelingen, in plaats van 100%. Dit is, zo valt er te lezen, een financiële afweging. De Partij voor de Dieren hecht waarde aan de behartiging van de belangen van deze mensen en zal dan ook het initiatief nemen voor een verhoging van 60% van de doelgroep waardoor iedereen geholpen kan worden. Dit zal een verhoging van het budget van € 250.000 betekenen.

Dekking
De dekking hiervoor vinden wij in de reserve, waaruit ook een deel van de uitgaven (€ 102.000) voor het programmaplan vluchtelingen worden gedekt. Het presidium adviseert om een amendement om te komen tot basisdienstverlening voor 100% van de doelgroep te behandelen bij het raadsvoorstel voortzetting programmaplan vluchtelingen, waarvan de bespreking op dit moment in een parallelle sessie plaatsvindt. Dus niet bij de voorjaarsnota. Daarom kondigen wij graag ons amendement aan, welke wij volgende week verder inhoudelijk willen bespreken. Indien partijen met de Partij voor de Dieren dit amendement willen indienen, dan horen wij dit graag.