Bijdrage Bouw­plannen in het bos in Waterwijk - Barra­cu­dastraat/Snoeks­traat/Kreeft­straat


Niet bouwen in het groen!

17 december 2021

Voorzitter,

Allereerst nog heel veel dank aan alle tijd en moeite die de insprekers vorige week genomen hebben om hun zorgen met ons te delen. Zoals toen ook gevraagd willen wij graag dat de wethouder ingaat op de door hen genoemde punten. Daar hebben zij recht op.

Dan voorzitter hebben wij zelf nog wat vragen aan dit college en de andere fracties:

Bij de vorige bespreking zojuist, kwam het al een aan de orde, dit is al het tweede plan voor bouwen in het groen wat wij deze avond bespreken.
Dit college geeft hoog op over haar duurzame gehalte en de duurzaamheidsambities van Almere.
Het college snapt zelf alleen het doel van de duurzaamheidsparagraaf in de collegevoorstellen niet. Deze is er niet om het voorliggende voorstel te green-washen, maar om inzichtelijk te maken wat de impact van het voorliggende voorstel op duurzaamheid is. De huidige paragraaf gaat totaal voorbij aan de mogelijke effecten van het verlies van dit stuk bos.
Op welke wijze draagt het voorliggende plan, bij aan de duurzaamheidsambities van Almere?

Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het tegengaan van klimaatverandering, het meer klimaatbestendig maken van Almere en het herstel van de natuur en biodiversiteit, één van haar grootste opgaven momenteel is?
Zo ja, op welke wijze draagt dit voorstel bij aan deze urgente klimaatdoelstellingen van Almere, aan het tegen gaan van klimaatverandering, het klimaatbestendiger maken van Almere en het hoognodige herstel van de natuur en biodiversiteit in Almere?

Momenteel worden er al extreem veel bomen gekapt in Almere, ook in de directe omgeving van dit plangebied, rond de Leeghwaterplas. De Partij voor de Dieren vindt dat we daarom extra zuinig moeten zijn op bomen die niet ziek zijn en waar geen discussie met betrekking tot veiligheid over gevoerd wordt.
Is het college het hiermee eens en zo ja, hoe past het kappen van een gezond en vellig stuk bos daar dan bij?

Elders in de stad leggen we tiny forrests aan. En hier gaan we vervolgens een echt tiny forrest vernietigen.
Is het college het met de Partij voor de Dieren eens, dat dit een van ernstige vorm van kapitaal vernietiging is en verre van efficiënt gebruik van bestaande natuur en middelen?

Zoals we van de inwoners konden horen, is het gebied al bewoond, namelijk door vele soorten dieren, waaronder beschermde vleermuizen.
Hoe past het vernietigen van een compleet woon en leefgebied van die vele dieren bij het dierenwelzijnsbeleid en bij onze zorgplicht voor alle in het wild levende dieren?

Waar eerst een vrij uitzicht op groen was, wat wetenschappelijk bewezen positieve invloed heeft op het welzijn en welbevinden van mensen, wordt dat nu vervangen door een lelijk appartementen complex. Wij hebben vorige week kunnen horen van maar liefst 8 insprekers over de grote gevolgen voor hun woon en leefgenot.
Is het college het met de Partij voor de Dieren eens, dat de impact op het woongenot en het welbevinden van zeer veel omwonenden door deze plannen ernstig wordt aangetast?

Ook de Partij voor de Dieren ziet dat er een woningnood is, dus dat er zeker bijgebouwd moet worden, maar dit moet wel op een verantwoorde manier gebeuren. Op plekken waar de impact op mens, dier en natuur zo klein mogelijk is.
Is het college het hier mee eens en zo ja, op welke wijze past dit voorliggende voorstel daar dan in?
En voorzitter, de bewoners zelf kwamen ook met diverse alternatieve locaties. Zoals lege stukken bij de Leeghwatersluis, de locatie die in eerste instantie zelf door de gemeente geopperd was. Maar ook bijvoorbeeld de lege strook langs de Steurstraat of het optoppen van bestaande appartementen.
Kan het college toezeggen eerst nog naar deze alternatieven te kijken en dat terugkoppelen aan de raad, alvorens verdere stappen worden gezet?

Zoals we vorige week hebben kunnen horen, is het participatietraject ronduit slecht te noemen. Dit is toch al een open zenuw en de zwakke plek van onze gemeente.
Hoe kijkt het college op het traject tot nu toe terug en wat gaat het college concreet ondernemen om dit de verbeteren en omwonenden echt te betrekken?

Daarnaast hadden de omwonende grote vraagtekens bij het actuele gehalte van de vraag uit de wijk zelf naar deze woningen. Dit is een oud onderzoek, uit 2012 en bovendien ging het toen om hele andere locaties, niet over het vernietigen van een stuk bos. Een actueel onderzoek, waarbij de echte impact meer duidelijk zou zijn, zou waarschijnlijk leiden tot een hele andere uitkomst.
Is het college bereid een nieuw onderzoek naar het draagvlak voor en behoefte naar deze woningen te doen?

Als het college, samen met een meerderheid van de raad, toch dit vreselijke plan doorzet, dan hebben wij nog wel twee vragen over het voorliggende voorstel:

Is het college het met de Partij voor de Dieren eens, dat als er groen en leefgebied van dieren vernietigd wordt, dit op zijn minst ruimschoots gecompenseerd zou moeten worden?
Zo ja, waar, wanneer en hoe gaat dit plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

Uit de reacties van de omwonenden kwam ook duidelijk naar voren dat zij grote bezwaren hebben tegen de huidige invulling van het plan, wat behoorlijk gesloten is. De “groene” binnentuin wordt alleen zichtbaar en toegankelijk voor de nieuwe inwoners. De bestaande omwonenden gaan vooral tegen parkeerplaatsen en hoge kale gevels aankijken.
Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit oneerlijk en onwenselijk is en op welke wijze gaat het college de omwonenden wel tegemoet komen? Bijvoorbeeld door het ontwerp om te draaien. Doe de parkeerplaatsen uit het zicht, bijvoorbeeld een garage, en maak het groen juist voor de omwonenden zichtbaar en toegankelijk. Zodat het echt een project voor de buurt word.

Dank voorzitter.