Zorgen om vuur­werkshow op 30 oktober


Er is geen natuur-effect­analyse uitge­voerd

Indiendatum: 27 okt. 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college bekend met de aangekondigde vuurwerkshow op de Esplanade op 30 oktober?

2. Is het college het eens met de Partij voor de Dieren dat het organiseren van een vuurwerkshow buiten de jaarwisseling om, een verkeerd signaal is naar de stad als we toewerken naar een vuurwerkvrije stad? Zo nee, waarom niet?

3. Wat vindt het college van het gegeven dat vuurwerkshows fijnstof veroorzaken, zwerfafval creëren en stress veroorzaken bij (huis)dieren?

4. Klopt het dat bij de aanvraag voor dit evenement, met daarin deze vuurwerkshow, geen natuureffectanalyse is uitgevoerd? Zo ja, wat was daarvan de uitkomst? Zo nee, is het college bereid om vanaf heden hun beleid aan te passen en daadwerkelijk te starten met de inzet van natuureffectanalyses bij soortgelijke evenementenaanvragen?

5. Wat vindt het college ervan dat het vuurwerk niet alleen op de Esplanade, maar in de wijde omgeving, ook boven het nog resterende groen van Utopia en het weerwatereiland te zien en te horen zal zijn?

6. Hoe kijkt het college aan tegen de mogelijkheid dergelijke vuurwerkshow te houden in onze stad en tegelijkertijd te pleiten voor een meer duurzame en schone stad?

7. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het wenselijk is dat de gemeente vanuit het belang voor milieu en dierenwelzijn meekijkt in de vergunningsaanvraag van dergelijke evenementen? Aangezien stads- en huisdieren ook overlast ondervinden van vuurwerkshows.

8. Kan het college aangeven hoe zij na deze vuurwerkshow op 30 oktober inventariseren wat de impact is geweest op milieu- en dierenwelzijn?

Toelichting:

Stichting IFA kondigt een vuurwerkshow aan om Almere Diwali te vieren, een Hindoes lichtjesfeest waarbij symbolisch de overwinning van het goede op het kwade wordt gevierd. Deze vuurwerkshow zal op de Esplanade plaatsvinden op 30 oktober om 20:00 uur, waarbij er wordt vermeld dat iedereen welkom is.

De Provincie heeft de vergunning verleend voor deze vuurwerkshow en de burgemeester bleek voornemens te zijn om ook een evenementenvergunning hiervoor af te geven.

De Partij voor de Dieren Almere heeft betreffende deze vuurwerkshow een aantal vragen, daar we op dit moment praten over een uitfasering van vuurwerk in onze stad tijdens de jaarwisseling, waarbij het dan frappant is dat er wel vuurwerkshows worden georganiseerd buiten Oud en Nieuw om. Ook is de ecoloog van Almere niet ingezet om een natuur- effectanalyse te maken van deze vuurwerkshow op deze locatie, wat bij de Partij voor de Dieren vraagtekens oproept. Namelijk waarom het college hiervoor niet gekozen heeft, terwijl eerder het college heeft aangegeven een natuur-effectanalyse uit te voeren bij soortgelijke evenementen waarbij de vraag is wat voor effect een event op de omgeving heeft

Indiendatum: 27 okt. 2021
Antwoorddatum: 30 nov. 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college bekend met de aangekondigde vuurwerkshow op de Esplanade op 30 oktober?

Ja, wij waren hiervan op de hoogte.

2. Is het college het eens met de Partij voor de Dieren dat het organiseren van een vuurwerkshow buiten de jaarwisseling om, een verkeerd signaal is naar de stad als we toewerken naar een vuurwerkvrije stad? Zo nee, waarom niet?

De ambitie van een vuurwerkvrije stad is met name gericht op het voorkomen van schade en letsel die worden veroorzaakt door het afsteken van
consumentenvuurwerk door particulieren. Het risico op schade en letsel bij een professionele vuurwerkshow is zeer klein, omdat daar veel meer waarborgen voor zijn voor het veilig afsteken van vuurwerk.

3. Wat vindt het college van het gegeven dat vuurwerkshows fijnstof veroorzaken, zwerfafval creëren en stress veroorzaken bij (huis)dieren?

Wij nemen als voorschrift op dat het evenemententerrein schoon moeten worden opgeleverd. Dit geldt ook voor evenementen met vuurwerkshows. Dit wordt ook opgenomen als voorschrift in de evenementenvergunning. Wij erkennen dat vuurwerkshows een negatieve invloed hebben op het milieu en (huis)dieren en daarom proberen wij die zoveel mogelijk te beperken. Er zijn om diezelfde reden de afgelopen jaren met de jaarwisseling vuurwerkvrije zones ingesteld rondom onder meer het Dierenasiel.

4. Klopt het dat bij de aanvraag voor dit evenement, met daarin deze vuurwerkshow, geen natuureffectanalyse is uitgevoerd? Zo ja, wat was daarvan de uitkomst? Zo nee, is het college bereid om vanaf heden hun beleid aan te passen en daadwerkelijk te starten met de inzet van natuureffectanalyses bij soortgelijke evenementenaanvragen?

Voor het afsteken is een ontbrandingstoestemming nodig op basis van het Vuurwerkbesluit. Het bevoegd gezag voor het afgeven van een ontbrandingstoestemming is de Provincie Flevoland.

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de effecten op de natuur (gezondheid van de mens en van het milieu). Een beoordeling van de milieueffecten maakt onderdeel uit van de toetsing van de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming.

5. Wat vindt het college ervan dat het vuurwerk niet alleen op de Esplanade, maar in de wijde omgeving, ook boven het nog resterende groen van Utopia en het weerwatereiland te zien en te horen zal zijn?

De Esplanade is een evenemententerrein en centrumlocatie, als bij een evenement vuurwerk is toegestaan dan zal dit inderdaad in de omgeving te zien en te horen zijn. Voor het houden van professionele, kort durende vuurwerkshows bij evenementen achten wij dit effect acceptabel.

6. Hoe kijkt het college aan tegen de mogelijkheid dergelijke vuurwerkshow te houden in onze stad en tegelijkertijd te pleiten voor een meer duurzame en schone stad?

De combinatie van een vuurwerkvrije stad, waarin wel vuurwerkshows toe zijn gestaan, kan inderdaad vragen oproepen. Het aantal vuurwerkshows in de gemeente Almere is beperkt. De provincie is het bevoegd gezag voor het afgeven van een ontbrandingstoestemming. Deze moet voldoen aan de daarvoor geldende (milieu)richtlijnen en kan worden geweigerd in het belang van de mens en het milieu.

7. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het wenselijk is dat de gemeente vanuit het belang voor milieu en dierenwelzijn meekijkt in de vergunningsaanvraag van dergelijke evenementen? Aangezien stads- en huisdieren ook overlast ondervinden van vuurwerkshows.

Zie de antwoorden bij vraag 4 en 6. Professionele vuurwerkshows komen sporadisch voor. Daarnaast is de provincie bevoegd gezag voor het afgeven van ontbrandingstoestemmingen.

8. Kan het college aangeven hoe zij na deze vuurwerkshow op 30 oktober inventariseren wat de impact is geweest op milieu- en dierenwelzijn?

De impact op het milieu wordt vooraf getoetst door de provincie. Wanneer niet aan de milieurichtlijnen kan worden voldaan, wordt geen ontbrandingstoestemming afgegeven. Zie ook de antwoorden op de voorgaande vragen.

Voor een inventarisatie achteraf zijn een nul- en effectmeting nodig. Aangezien milieueffect onderdeel is van het Vuurwerkbesluit achten wij het, zolang de aanvrager zich houdt aan hetgeen is vastgelegd in de ontbrandingstoestemming, niet nodig om ook achteraf te toetsen. Wel zijn wij bereid om met vergunningaanvrager het gesprek aan te gaan over (on)wenselijkheid en ecologische effecten van vuurwerkshows als onderdeel van een evenement.

Toelichting van de vragenstellers:

Stichting IFA kondigt een vuurwerkshow aan om Almere Diwali te vieren, een Hindoes lichtjesfeest waarbij symbolisch de overwinning van het goede op het kwade wordt gevierd. Deze vuurwerkshow zal op de Esplanade plaatsvinden op 30 oktober om 20:00 uur, waarbij er wordt vermeld dat iedereen welkom is.

De Provincie heeft de vergunning verleend voor deze vuurwerkshow en de burgemeester bleek voornemens te zijn om ook een evenementenvergunning hiervoor af te geven.

De Partij voor de Dieren Almere heeft betreffende deze vuurwerkshow een aantal vragen, daar we op dit moment praten over een uitfasering van vuurwerk in onze stad tijdens de jaarwisseling, waarbij het dan frappant is dat er wel vuurwerkshows worden georganiseerd buiten Oud en Nieuw om. Ook is de ecoloog van Almere niet ingezet om een natuur- effectanalyse te maken van deze vuurwerkshow op deze locatie, wat bij de Partij voor de Dieren vraagtekens oproept. Namelijk waarom het college hiervoor niet gekozen heeft, terwijl eerder het college heeft aangegeven een natuur-effectanalyse uit te voeren bij soortgelijke evenementen waarbij de vraag is wat voor effect een event op de omgeving heeft

Interessant voor jou

Mondelinge vragen opvangen vluchtelingen Afghanistan

Lees verder

Groen en gezond eten bij fastfood-restaurants?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer