Geen circus met dierenacts in Almere


Weer circussen met dieren uit de stad!

Indiendatum: 25 jul. 2022

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Bent u op de hoogte van de shows van Circus Renz Berlin van 16 t/m 21 juli jongstleden in Almere Buiten?

2. Hoe is de vergunningsverlening voor dit circus tot stand gekomen? Welke afwegingen ten aanzien van het gebruik van dieren zijn hierin opgenomen?

3. Hoe staat de gemeente Almere tegenover het gebruik van dieren in circussen, nu er in het nieuwe coalitieakkoord is opgenomen dat er strengere eisen zullen komen ten aanzien van dierenwelzijn bij evenementen?

4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat dierenacts er zijn ter entertainment voor de mens en dat het welzijn en natuurlijk gedrag van de dieren hierbij niet voorop staat? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt u ook de zorgen van de Partij voor de Dieren dat er met extreme hitte juist zorgvuldig en voorzichtig moet worden omgegaan met dieren en er dan geen dierenacts zouden moeten zijn?

6. Is het college bekend met de uitbraken van (wilde) dieren uit circussen en de gevolgen die dit kunnen hebben?

7. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat bescherming van de openbare orde en veiligheid wel een algemene weigeringsgrond uit de APV is en dat hier nu naar gekeken dient te worden bij de keuze om een vergunning af te geven aan circussen, daar er dromedarissen (uit Circus Renz ontsnapt) door onze stad liepen?

8. Is de gemeente Almere bereid een vooruitstrevend beleid te gaan hanteren voor circussen in Almere en alle circussen met dieren te weren op Almeers gemeentegrond, zoals het voorkeursbeleid voor circussen zonder dieren die overige gemeenten al hanteren?

Toelichting

Onder de naam “The Show Must Go On” was Circus Renz Berlin neergestreken in Almere Buiten, om shows met onder andere dieren, zoals kamelen, dromedarissen, paarden en honden, te geven.

De Partij voor de Dieren vraagt aandacht voor het dierenwelzijn betreffende shows met dierenacts, helemaal middenin de zorgelijke hitte van deze periode.
Ook zijn ontsnappingen van dieren uit circussen niet vreemd en zijn er dromedarissen ontsnapt uit dit circus afgelopen woensdagochtend.
Wij hebben dan ook een aantal vragen aan het college en wensen dat circussen met dieren geen doorgang meer krijgen naar onze stad, zodat circusleed niet meer wordt toegestaan op Almeers gemeentegrond. Hierbij kan gedacht worden aan de gemeente Heemskerk, die actief circussen zónder wilde dieren uitnodigt, waarmee de
jaaragenda vol wordt gepland.

De Partij voor de Dieren heeft in 2021 eerder vragen over circussen met dierenacts aan het college gesteld en hoopt nu dat er meer geregeld kan gaan worden betreffende het dierenwelzijn bij evenementen, zoals het weren van circussen met dieren.

Zie hier de eerdere vragen en beantwoording.

Indiendatum: 25 jul. 2022
Antwoorddatum: 4 okt. 2022

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Bent u op de hoogte van de shows van Circus Renz Berlin van 16 t/m 21 juli jongstleden in Almere Buiten?

Ja, daarvan waren wij op de hoogte.

2. Hoe is de vergunningsverlening voor dit circus tot stand gekomen? Welke afwegingen ten aanzien van het gebruik van dieren zijn hierin opgenomen?

Voor het organiseren van een circus in de gemeente Almere is een evenementenvergunning verleend op 4 juli 2022. Een aanvraag voor een evenementenvergunning wordt getoetst aan de algemene weigeringsgronden uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 (APV), te weten de risico’s die een evenement met zich brengt ten aanzien van openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en de bescherming van het milieu. Daarnaast worden aanvragen getoetst aan de kaders uit de Nota Evenementen in Almere. Binnen de aanvraagprocedure is niet geoordeeld over het al dan niet inzetten van dieren bij circussen of andere evenementen.

3. Hoe staat de gemeente Almere tegenover het gebruik van dieren in circussen, nu er in het nieuwe coalitieakkoord is opgenomen dat er strengere eisen zullen komen ten aanzien van dierenwelzijn bij evenementen?

In de nieuwe nota Dieren zal worden ingaan op onder andere het beleid voor het gebruik van dieren in circussen. Hierin zal extra aandacht komen voor circusacts met dieren en in bredere zin het dierenwelzijn bij evenementen. Ook wordt uitgezocht of wij met name circussen zonder dierenacts kunnen aantrekken.

4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat dierenacts er zijn ter entertainment voor de mens en dat het welzijn en natuurlijk gedrag van de dieren hierbij niet voorop staat? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn van mening dat een dier zoveel mogelijk het natuurlijke gedrag moet kunnen uiten en dat een dier niet mag lijden als het voor entertainment wordt ingezet.

5. Deelt u ook de zorgen van de Partij voor de Dieren dat er met extreme hitte juist zorgvuldig en voorzichtig moet worden omgegaan met dieren en er dan geen dierenacts zouden moeten zijn?

Wij zijn het eens dat met extreme hitte zorgvuldig moet worden omgegaan met (circus)dieren. Ook hierbij geldt dat wij van mening zijn dat het welzijn van het dier centraal moet staan.

6. Is het college bekend met de uitbraken van (wilde) dieren uit circussen en de gevolgen die dit kunnen hebben?

Wij zijn bekend met de ontsnapping van twee dromedarissen in Almere op 20 juli 2022.

7. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat bescherming van de openbare orde en veiligheid wel een algemene weigeringsgrond uit de APV is en dat hier nu naar gekeken dient te worden bij de keuze om een vergunning af te geven aan circussen, daar er dromedarissen (uit Circus Renz ontsnapt) door onze stad liepen?

Het toezicht op de inzet van dieren is belegd bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De gemeente vervult hierin uitsluitend een signaalfunctie op het moment dat misstanden worden geconstateerd. De wijze waarop dieren worden ingezet bij evenementen, wordt op dit moment dan ook niet betrokken bij de toetsing van aanvragen voor evenementenvergunningen. De wens is om dit in de toekomst wel onderdeel te laten uitmaken van deze toets.

8. Is de gemeente Almere bereid een vooruitstrevend beleid te gaan hanteren voor circussen in Almere en alle circussen met dieren te weren op Almeers gemeentegrond, zoals het voorkeursbeleid voor circussen zonder dieren die overige gemeenten al hanteren?

In de nieuwe nota Dieren wordt ingegaan op onder andere het beleid voor circussen in Almere. Onderdeel hiervan is het onderzoeken of een voorkeursbeleid voor circussen zonder dieren (juridisch) mogelijk is.

Toelichting

Onder de naam “The Show Must Go On” was Circus Renz Berlin neergestreken in Almere Buiten, om shows met onder andere dieren, zoals kamelen, dromedarissen, paarden en honden, te geven.

De Partij voor de Dieren vraagt aandacht voor het dierenwelzijn betreffende shows met dierenacts, helemaal middenin de zorgelijke hitte van deze periode.
Ook zijn ontsnappingen van dieren uit circussen niet vreemd en zijn er dromedarissen ontsnapt uit dit circus afgelopen woensdagochtend.
Wij hebben dan ook een aantal vragen aan het college en wensen dat circussen met dieren geen doorgang meer krijgen naar onze stad, zodat circusleed niet meer wordt toegestaan op Almeers gemeentegrond. Hierbij kan gedacht worden aan de gemeente Heemskerk, die actief circussen zónder wilde dieren uitnodigt, waarmee de
jaaragenda vol wordt gepland.

De Partij voor de Dieren heeft in 2021 eerder vragen over circussen met dierenacts aan het college gesteld en hoopt nu dat er meer geregeld kan gaan worden betreffende het dierenwelzijn bij evenementen, zoals het weren van circussen met dieren.

Zie hier de eerdere vragen en beantwoording.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Help de wilde bij in Almere

Lees verder

Qatar- en China-dag Floriade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer