Bomenkap Meridiaan en Oostrandpark


Indiendatum: apr. 2018

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1) Hoe beoordeelt het college het verloop van de werkzaamheden en de ontstane situatie aan de Meridiaan?

2) Hoe wordt de ontstane situatie aan de Meridiaan op korte termijn voor de bewoners hersteld?

3) In welke mate houdt u rekening met de intrinsieke en ecologische waarde van natuur bij het maken van uw besluit om bomen te kappen?

4) Kunt u aangeven hoe u dit soort situaties in de toekomst gaat voorkomen en zo voorkomt dat er onherstelbare schade aan het groen en de bijbehorende ecosystemen ontstaat en omwonenden weer kunnen genieten van een groen en gezonde leefomgeving?

5) Welke alternatieven ziet het college voor het omgaan met zieke essen? Waarom kiest het college in dit geval voor de kap van alle essen?

6) Bent u het met ons eens dat het zeer ongelukkig en ongepast is als er in het broedseizoen gekapt zou gaan worden (via een eventuele ontheffing)? Zo nee, waarom niet?

7) Bent u het met ons eens dat nu de korte termijn belangen van de mens boven de lange termijn belangen van een groen Almere, natuur, dier en de gezondheid van mensen gekozen wordt? Zo nee, waarom niet?

Toelichting: Momenteel vindt er zeer veel bomenkap in Almere plaats en staat er nog zeer veel kap op de planning. Ons is ter ore gekomen dat dit niet altijd even zorgvuldig gebeurt. Zo zou aan de Meridiaan de aannemer die in opdracht van de gemeente Almere de werkzaamheden behorende bij de ‘kwaliteitsimpuls’ uitvoerde, zonder definitieve planning en zonder werkinstructie aan de slag zijn gegaan. Waardoor meer bomen gekapt zijn dan initieel de bedoeling van de gemeente was en onderliggende bosschages vernield zijn. Ook zou er onvoldoende toezicht vanuit de gemeente hebben plaatsgevonden. Hierdoor hebben bewoners nu zicht op de Evenaar, in plaats van vrij uitzicht op een bebost park. Bovendien ervaren bewoners meer geluidsoverlast. Door de boomkap gaat niet alleen de boom zelf verloren, maar ook de schuil- en verblijfplaats en de voedselbron voor veel dieren en andere organismen. Waardoor niet alleen de boom, maar ook een deel van een ecosysteem is vernietigd. Verder staat er een massale kap gepland van “zieke essen” in heel Almere. In bijvoorbeeld het Oostrandpark, het stuk tussen Diadeemstraat en Vergulde Draakstraat en het stuk tussen de Hogering en de Sieradenweg. Het zou gaan om de kap van ongeveer 95% van alle bomen daar. Zieke essen hoeven niet altijd direct gekapt te worden. Alleen bij direct gevaar voor de omgeving, bijvoorbeeld langs de fiets en wandelpaden, kan dit soms noodzakelijk zijn, al kunnen ook eerst alleen de aangetaste takken gesnoeid worden. Dieper in het bos/park kunnen deze gewoon nog een tijd blijven staan (eventueel ook alleen zieke takken weghalen). Zie ook dit bericht van de WUR: https://www.wur.nl/nl/nieuws/Nietelke-es-gaat-dood-aan-essentaksterfte.htm.

Indiendatum: apr. 2018
Antwoorddatum: 8 mei 2018

1. Hoe beoordeelt het college het verloop van de werkzaamheden en de ontstane situatie aan de Meridiaan?

Er zijn afgelopen winterperiode bomen verwijderd in de Meridiaan in het kader van de kwaliteitsimpuls Meridiaan. Doel van deze kwaliteitsimpuls is om het park aantrekkelijker en gevarieerder te maken, ook in ecologische zin. Hierover zijn bewoners in de afgelopen jaren actief betrokken en geïnformeerd. Aan de noordzijde zijn de verwijderingswerkzaamheden deze winter afgerond. Hierbij zijn ook diverse essen verwijderd, die gevaar opleveren langs de paden (essentaksterfte). De verwijdering aan de noordzijde is conform afspraken met bewoners uitgevoerd. Tegelijkertijd zijn er echter ook verwijderingswerkzaamheden gestart aan de zuidzijde. Hierbij zijn er te vroeg essen in één vak verwijderd. Deze hadden echter gefaseerd over een aantal jaren moeten worden verwijderd, waarbij er tegelijkertijd nieuwe bomen aangeplant worden.

2. Hoe wordt de ontstane situatie aan de Meridiaan op korte termijn voor de bewoners hersteld?

Wij zijn met de bewoners in gesprek om tot een oplossing te komen. Het eindbeeld over 5 jaar wijkt niet af van de oorspronkelijk gepresenteerde plannen. Door aan de zuidzijde te snel de bomen te verwijderen, is er echter wel een ongewenste situatie ontstaan die afwijkt van wat we oorspronkelijk met de bewoners hebben afgesproken. Daarom gaan wij aan de zuidzijde versneld en meer bomen aanplanten.

3. In welke mate houdt u rekening met de intrinsieke en ecologische waarde van natuur bij het maken van uw besluit om bomen te kappen?

Op 9 maart 2017 heeft de raad het bomenkader vastgesteld. In het bomenkader is vastgelegd op welke manier er keuzes gemaakt worden bij het onderhouden, aanpassen en versterken van het bomenbestand in Almere en is vastgelegd in welke mate bewoners invloed kunnen uitoefenen op de keuzes. De raad heeft het bomenkader vastgesteld aan de hand van 9 essenties. Een belangrijk deel van de essenties gaat over de intrinsieke en ecologische waarde van het bomenbestand zoals dat Almere een groene stad is, een stad is met een gevarieerd bomenbestand ten behoeve van meer biodiversiteit en waarin bomen de ruimte krijgen om oud te worden. Bij het besluit om over te gaan tot het verwijderen van bomen houden wij ons aan dit bomenkader.

4. Kunt u aangeven hoe u dit soort situaties in de toekomst gaat voorkomen en zo voorkomt dat er onherstelbare schade aan het groen en de bijbehorende ecosystemen ontstaat en omwonenden weer kunnen genieten van een groen en gezonde leefomgeving?

Zoals onder vraag 3 is aangegeven is in het bomenkader bepaald hoe wij met bomen omgaan in Almere. Vooraf wordt zorgvuldig en uitvoerig een locatie beoordeeld. Hierbij bepalen wij welke mate van invloed bewoners conform het bomenkader hebben, of er op grond van technische redenen aanleiding is om bomen te verwijderen en of er ontwikkelingen in de stad zijn die vragen om aanpassing van de groenstructuur. In principe gaan wij altijd voor het versterken van de groenstructuur en lange levensduur.

5. Welke alternatieven ziet het college voor het omgaan met zieke essen? Waarom kiest het college in dit geval voor de kap van alle essen?

De verwijdering van essen is geen automatisme. Wij kiezen alleen voor de verwijdering van essen wanneer er sprake is van risico’s voor bewoners en omwonenden. Bij de Meridiaan hebben wij aan de zuidzijde een aantal bomen te vroeg tegelijkertijd verwijderd in afwijking van het oorspronkelijke plan. Voor het Oostrandpark geldt dat Almere niet de eigenaar is, maar Staatsbosbeheer. Wij voeren met Staatsbosbeheer gesprekken om tot een goede afstemming te komen en een goede communicatie richting bewoners.

6. Bent u het met ons eens dat het zeer ongelukkig en ongepast is als er in het broedseizoen gekapt zou gaan worden (via een eventuele ontheffing)? Zo nee, waarom niet?

Nee, daar zijn wij het niet mee eens. Wij streven ernaar om alle werkzaamheden buiten het broedseizoen te doen. Wij houden ons hierbij aan de Wet Natuurbescherming en daar stemmen wij onze werkzaamheden op af.

7. Bent u het met ons eens dat nu de korte termijn belangen van de mens boven de lange termijn belangen van een groen Almere, natuur, dier en de gezondheid van mensen gekozen wordt? Zo nee, waarom niet?

Nee, daar zijn wij het niet mee eens. Wij verwijderen bomen alleen na een zorgvuldige afweging in lijn met het door de raad vastgestelde bomenkader.