Bescherming van (wilde) dieren


Indiendatum: 22 mei 2023

1. Is het college bekend met de moeilijkheden die de wilde dieren in onze stad hebben betreffende een veilig leefgebied? Zo ja, welke acties onderneemt het college om deze dieren te helpen?

2. Erkent het college dat het belangrijk is om aandacht te vragen voor een waardige en natuurlijke leefomgeving voor de wilde dieren in Almere omdat deze in onze stad in de knel zitten? Zo ja, op welke wijze wordt hier momenteel aandacht aan gegeven en ziet u nog kansen voor verbeteringen? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het vanaf heden wenselijk en noodzakelijk is dat een ecologische toets altijd uitgevoerd wordt bij de ontwikkeling van bouwgebieden in onze stad? Met dien verstande dat dit toegespitst wordt op de al aanwezige dieren in het plangebied en daaromheen waarbij gezorgd wordt voor voldoende mitigerende maatregelen, zoals faunapassages, natuurverbindingen, diervriendelijke bruggen enzovoorts. Zo ja, hoe ziet het college dat voor zich vanaf heden? Zo nee, waarom niet?

4. Herkent het college dat de samenwerking tussen de afdeling gebiedsontwikkeling, de stadsecologen en het team stadsbos Almeerderhout bij juiste afstemming een belangrijke stap zou zijn voor betere bescherming van de wilde dieren in onze stad? Zo ja, hoe vindt deze samenwerking nu plaats?

5. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het spoedig plaatsen van een ecoduct bij de Waterlandseweg voor de wilde dieren in onze stad een eerste belangrijke stap is voor betere bescherming en ecologische verbinding? Zo ja, kan het college aangeven hoe snel nu de planning is voor dit ecoduct?

6. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat er naast een ecoduct meer maatregelen nodig zijn om de wilde dieren de ruimte en rust te geven die noodzakelijk zijn, hierbij denkend aan afrasteringen langs de drukke (snel)wegen, signaleringsborden en detectiesystemen langs wegen, uittreedplaatsen in de Hogevaart, ecologische verbindingen onder de A6 en meer groenstroken aanleggen in bestaande gebieden als wel nieuw te ontwikkelingen bouwgebieden? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om dit op korte termijn te gaan doen en welke mogelijkheden staan op de middellange- en lange termijn in de planning om te gaan doen? Zo nee, waarom niet?

7. Het afschieten van gezonde dieren vindt de Partij voor de Dieren verwerpelijk en zij vraagt daarom aan het college of zij deze mening deelt en wat zij kan doen om dit in de toekomst te voorkomen?

Toelichting

De Partij voor de Dieren Almere vraagt het college om meer te gaan inzetten op een dringende verbetering van de leefomgeving voor de wilde dieren in Almere, zodat het afschieten maar ook het verongelukken van dieren zoveel mogelijk voorkomen wordt. De reden dat de Partij voor de Dieren hier aandacht voor vraagt is dat in Almere de laatste jaren de ontwikkelingen zeer snel gaan en onze stad zal blijven groeien qua huizen en inwoners. Dit betekent meer mensen die recreëren, de hond uitlaten en sporten in natuurgebieden binnen en rondom onze stad. Dit alles heeft een enorme impact op de mooie en natuurlijke omgeving inclusief de wilde dieren, wat één van de belangrijkste elementen is waarom mensen in Almere wonen en komen wonen.

Het gebied tussen de Hogevaart, A6 en A27 is hier een voorbeeld van, omdat hier in een zeer hoog tempo bovengeschetste ontwikkelingen plaatsvinden. Hier gaat het dan ook duidelijk mis, zodat de dieren in dit gebied enorm in de knel zitten. Omroep Flevoland schreef er onlangs een artikel over: Omroep Flevoland - Nieuws - Havenaren bezorgd over reeën langs A6, gemeente onderneemt actie. Met name de ree kan geen kant op, waardoor er afschot wordt gepleegd, omdat de reeën anders in de vaart verdrinken of worden aangereden, wat voor onveilige verkeersituaties zorgt. De Partij voor de Dieren is het pertinent oneens met het afschot van gezonde en jonge dieren. Veel bewoners vinden het overigens ook zeer bijzonder om de wilde ree en andere dieren en natuur in hun directe omgeving te beleven. Volgens de Partij voor de Dieren is er in het verleden te weinig rekening gehouden met de natuur en de (wilde) dieren die er leven. Met de snelle groei van nieuwe wijken en stadsdelen in Almere zijn de natuurwaarden en dieren niet voldoende meegenomen bij de ontwikkelingen van deze gebieden. Door van tevoren een ecologische toets uit te voeren kan er echter wel meer rekening gehouden worden met de natuur en de (wilde) dieren die erin leven. Op deze manier kunnen er vooraf preventieve maatregelen genomen worden zodat (wilde) dieren minder in de verdrukking komen. In de (nabije) toekomst zijn er meer urgente maatregelen nodig om de natuur beter met elkaar te verbinden en wilde dieren de bescherming te geven die ze nodig hebben voor een waardig en natuurlijke leefomgeving. De Partij voor de Dieren ziet dan ook graag veel meer van dit soort berichten terug in de nabije toekomst: Ecozone Pampus - Almere 2.0 (almere20.nl).

Over enige jaren staat een ecoduct in de planning bij de Waterlandseweg, wat een belangrijke
natuurverbinding zal zijn. Maar er is volgens de Partij voor de Dieren meer nodig om een volwaardige oplossing te bieden, waarbij afschot nooit het middel zal moeten zijn naar waar gegrepen wordt. De Partij voor de Dieren vraagt het college daarom om versneld actie te ondernemen en de (wilde) dieren en de natuur te beschermen.

Indiendatum: 22 mei 2023
Antwoorddatum: 21 jun. 2023

1. Is het college bekend met de moeilijkheden die de wilde dieren in onze stad hebben betreffende een veilig leefgebied? Zo ja, welke acties onderneemt het college om deze dieren te helpen?

Het leefgebied van een aantal wilde diersoorten staat inderdaad onder druk. Gelijktijdig gaat het met andere dieren juist goed. De bever, otter en steenmarter hebben zich bijvoorbeeld succesvol in en rond de stad gevestigd. De moeilijkheden die bij een aantal diersoorten spelen zijn bovendien deels ook een gevolg van het vele groen dat voorafgaand aan de stedelijke ontwikkeling is aangelegd. De natuur heeft die geboden kansen met beide handen aangegrepen. De stedelijke ontwikkelingen dringen de natuur vervolgens weer terug. Onze inzet is om vanuit het Fonds Verstedelijking Almere en Fonds Groen Blauw natuurgebieden onderling met elkaar te verbinden en daarmee de leefgebieden te verbeteren.

Om de natuur te versterken en een veilig leefgebied voor mens en dier te garanderen hebben wij de Visie ecologie – Bouwen met natuur (Visie ecologie) opgesteld, welke door uw raad is vastgesteld op 11 maart 2021. De acht doelen uit de Visie ecologie vormen het uitgangspunt voor inrichting en beheer. De Visie ecologie bevat ook het kader voor een robuust ecologisch netwerk door en om de stad.

2. Erkent het college dat het belangrijk is om aandacht te vragen voor een waardige en natuurlijke leefomgeving voor de wilde dieren in Almere omdat deze in onze stad in de knel zitten? Zo ja, op welke wijze wordt hier momenteel aandacht aan gegeven en ziet u nog kansen voor verbeteringen? Zo nee, waarom niet?

Wij erkennen dat het belangrijk is om aandacht te vragen voor een waardige en natuurlijke leefomgeving voor wilde dieren. Er wordt daarom gewerkt aan het versterken en uitbreiden van ecologische verbindingen om de leefgebieden van dieren te verbinden, het diversifiëren van ons groen en ecologisch beheer en het bieden van handvatten voor inrichting (Leidraad duurzame gebiedsontwikkeling) en beheer (Groenkader). Daarmee wordt de biodiversiteit en het functioneren van het stedelijk ecosysteem versterkt.

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het vanaf heden wenselijk en noodzakelijk is dat een ecologische toets altijd uitgevoerd wordt bij de ontwikkeling van bouwgebieden in onze stad? Met dien verstande dat dit toegespitst wordt op de al aanwezige dieren in het plangebied en daaromheen waarbij gezorgd wordt voor voldoende mitigerende maatregelen, zoals faunapassages, natuurverbindingen, diervriendelijke bruggen enzovoorts. Zo ja, hoe ziet het college dat voor zich vanaf heden? Zo nee, waarom niet?

Een ecologische toets naar aanwezige planten en dieren is een wettelijke verplichting en daarmee altijd onderdeel bij ontwikkelingen. Hierbij worden die soorten betrokken waarvoor een strikte bescherming in de Wet natuurbescherming geldt. Voor de overige soorten is de zorgplicht uit de Wet natuurbescherming van toepassing. Daarnaast biedt de Visie ecologie de handvatten om naast de wettelijke bescherming ook de potentie van een gebied voor natuur te benutten.

4. Herkent het college dat de samenwerking tussen de afdeling gebiedsontwikkeling, de stadsecologen en het team stadsbos Almeerderhout bij juiste afstemming een belangrijke stap zou zijn voor betere bescherming van de wilde dieren in onze stad? Zo ja, hoe vindt deze samenwerking nu plaats?

Ja, wij onderkennen dat dit meerwaarde oplevert voor een integrale afweging van het stadsbos Almeerderhout en naastgelegen gebiedsontwikkeling. De projectorganisaties bespreken op reguliere basis de raakvlakken tussen beide projecten en betrekken daarbij de adviezen van de ecologen van Staatsbosbeheer en Almere.

5. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het spoedig plaatsen van een ecoduct bij de Waterlandseweg voor de wilde dieren in onze stad een eerste belangrijke stap is voor betere bescherming en ecologische verbinding? Zo ja, kan het college aangeven hoe snel nu de planning is voor dit ecoduct?

In het Ontwikkelplan Stadsbos Almeerderhout staat een ecoduct over de Waterlandseweg gepland als waardevolle verbinding binnen het kerngebied Almeerderhout. Deze ingreep vergroot de uitwisselingsmogelijkheden van diersoorten en verkleint de kans op aanrijdingen met dieren. Wij verkennen momenteel de mogelijkheden om de aanleg onderdeel te maken van de tweede uitvoeringsfase Stadsbos Almeerderhout.

6. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat er naast een ecoduct meer maatregelen nodig zijn om de wilde dieren de ruimte en rust te geven die noodzakelijk zijn, hierbij denkend aan afrasteringen langs de drukke (snel)wegen, signaleringsborden en detectiesystemen langs wegen, uittreedplaatsen in de Hogevaart, ecologische verbindingen onder de A6 en meer groenstroken aanleggen in bestaande gebieden als wel nieuw te ontwikkelingen bouwgebieden? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om dit op korte termijn te gaan doen en welke mogelijkheden staan op de middellange- en lange termijn in de planning om te gaan doen? Zo nee, waarom niet?

De maatregelen die u noemt zijn onderdeel van de uitvoering van de vier ecologische verbindingszones (Ecozone Pampus, Ecozone Floriade, Ecozone Lage Vaart en Ecozone Hoge Vaart). Voor deze verbindingen is een definitief ontwerp (DO) gemaakt en wordt nu gestart met de uitvoering. Hieronder valt onder meer een wildsignaleringssyteem op de Steigerdreef. Waar de gemeente geen gebiedseigenaar is, wijzen wij de beheerder (bijvoorbeeld ProRail, provincie en terreinbeheerders) op (potentiële) problemen en adviseren wij over verbeteringen.

7. Het afschieten van gezonde dieren vindt de Partij voor de Dieren verwerpelijk en zij vraagt daarom aan het college of zij deze mening deelt en wat zij kan doen om dit in de toekomst te voorkomen?

Bij overlast, veroorzaakt door dieren, wordt nu in de praktijk gekozen voor zoveel mogelijk preventieve maatregelen en daarnaast wordt er gekozen voor diervriendelijke oplossingen. Dit geldt ook voor faunabeheer waar gekozen wordt voor preventie en zo veel mogelijk diervriendelijke oplossingen.

De gemeente heeft geen zeggenschap over het beheer op gronden van andere partijen. Wij zijn wel actief met gebiedspartners in gesprek om hen te laten kiezen voor het achterwege laten van afschot en te kiezen voor preventie. Dit heeft ertoe geleid dat Staatsbosbeheer heeft toegezegd te stoppen met populatiebeheer door middel van afschot binnen de Almeerse grenzen.

Toelichting Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren Almere vraagt het college om meer te gaan inzetten op een dringende verbetering van de leefomgeving voor de wilde dieren in Almere, zodat het afschieten maar ook het verongelukken van dieren zoveel mogelijk voorkomen wordt. De reden dat de Partij voor de Dieren hier aandacht voor vraagt is dat in Almere de laatste jaren de ontwikkelingen zeer snel gaan en onze stad zal blijven groeien qua huizen en inwoners. Dit betekent meer mensen die recreëren, de hond uitlaten en sporten in natuurgebieden binnen en rondom onze stad. Dit alles heeft een enorme impact op de mooie en natuurlijke omgeving inclusief de wilde dieren, wat één van de belangrijkste elementen is waarom mensen in Almere wonen en komen wonen.

Het gebied tussen de Hogevaart, A6 en A27 is hier een voorbeeld van, omdat hier in een zeer hoog tempo bovengeschetste ontwikkelingen plaatsvinden. Hier gaat het dan ook duidelijk mis, zodat de dieren in dit gebied enorm in de knel zitten. Omroep Flevoland schreef er onlangs een artikel over: Omroep Flevoland - Nieuws - Havenaren bezorgd over reeën langs A6, gemeente onderneemt actie. Met name de ree kan geen kant op, waardoor er afschot wordt gepleegd, omdat de reeën anders in de vaart verdrinken of worden aangereden, wat voor onveilige verkeersituaties zorgt. De Partij voor de Dieren is het pertinent oneens met het afschot van gezonde en jonge dieren. Veel bewoners vinden het overigens ook zeer bijzonder om de wilde ree en andere dieren en natuur in hun directe omgeving te beleven. Volgens de Partij voor de Dieren is er in het verleden te weinig rekening gehouden met de natuur en de (wilde) dieren die er leven. Met de snelle groei van nieuwe wijken en stadsdelen in Almere zijn de natuurwaarden en dieren niet voldoende meegenomen bij de ontwikkelingen van deze gebieden. Door van tevoren een ecologische toets uit te voeren kan er echter wel meer rekening gehouden worden met de natuur en de (wilde) dieren die erin leven. Op deze manier kunnen er vooraf preventieve maatregelen genomen worden zodat (wilde) dieren minder in de verdrukking komen. In de (nabije) toekomst zijn er meer urgente maatregelen nodig om de natuur beter met elkaar te verbinden en wilde dieren de bescherming te geven die ze nodig hebben voor een waardig en natuurlijke leefomgeving. De Partij voor de Dieren ziet dan ook graag veel meer van dit soort berichten terug in de nabije toekomst: Ecozone Pampus - Almere 2.0 (almere20.nl).

Over enige jaren staat een ecoduct in de planning bij de Waterlandseweg, wat een belangrijke natuurverbinding zal zijn. Maar er is volgens de Partij voor de Dieren meer nodig om een volwaardige oplossing te bieden, waarbij afschot nooit het middel zal moeten zijn naar waar gegrepen wordt. De Partij voor de Dieren vraagt het college daarom om versneld actie te ondernemen en de (wilde) dieren en de natuur te beschermen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Inclusief stemmen mag geen blinde vlek zijn

Lees verder

Iepenlaan Paradijsvogelweg en Goudplevierweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer