Motie Peri­o­dieke evaluatie dieren­welzijn


17 januari 2022

Motie nr: RG-27/2022
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 20 januari 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

  • Het nieuwe dierenwelzijnsbeleid dat momenteel ter bespreking aan de gemeenteraad van Almere ligt, na de aanneming van de raad pas over vier jaar weer geagendeerd zal worden;
  • er geen tussentijdse evaluatie aan de voorkant ingepland zal worden;
  • Een (tussentijdse) evaluatie voor vele andere dossiers wel een gewoonte is binnen de gemeenteraad, om zo ook de koers te kunnen volgen en of het beleid zijn vruchten ook aan het afwerpen is.

van mening dat

  • Het belangrijk is om als gemeenteraad onderwerpen periodiek te kunnen bespreken, gezien er altijd voortschrijdend inzicht kan ontstaan waardoor het van belang is om opnieuw over bestaand beleid te spreken;
  • Dit dus ook geldt voor het onderwerp dierenwelzijn,

draagt het college op:

  • de raad tussentijds op de hoogte te houden van het dierenwelzijnsbeleid door middel van een raadsbrief over twee jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, PVV

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, VVD, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Ontmoedigen verkoop dieren tuincentra

Lees verder

Motie Bebouwing Pampushout naar achteren schuiven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer