Motie Overlast (wens)ballonnen


Agen­dapunt Politieke Markt: Motie vreemd aan de Orde van de dag

8 februari 2019

Motie nr: RG-11/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 7 februari 2019

De raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

 • opgelaten (wens)ballonnen in de natuur terechtkomen en hier ernstige schade toebrengen aan dier en milieu;
 • de “plastic soep” en de plastic afvalberg hierdoor worden vergroot;
 • restanten van (wens)ballonnen, maar ook de touwtjes en linten vaak onderdeel zijn van dit zwerf- en drijfvuil;
 • dieren verstrikt raken in de linten en ballonresten in maag en darm kunnen leiden tot sterfte;
 • ook biologische ballonnen er meerdere jaren over doen om af te breken en hiermee schade aanrichten aan dier en milieu;
 • wensballonnen brandgevaar kunnen opleveren bij het neerkomen;
 • de Tweede Kamer op 9 december 2014 een motie heeft aangenomen, waarin de gemeenten worden opgeroepen het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan;
 • er inmiddels meerdere gemeenten zijn die hieraan gevolg hebben gegeven en maatregelen hebben genomen om het oplaten van (wens)ballonnen actief tegen te gaan;
 • tijdens de bespreking van motie RG-42/2015 de portefeuillehouder de toezegging deed “De gemeente voert actief een ontmoedigingsbeleid m.b.t. het oplaten van ballonnen tijdens evenementen bij de aanvraag van evenementenvergunningen. Verder neemt het deze problematiek in de lopende campagne mee en tot slot geeft de gemeente zelf al het goede voorbeeld door bij gemeentelijke evenementen geen ballonnen op te laten”;
 • er tot op heden beperkt sprake is van ontmoedigingsbeleid,

Van oordeel dat:

 • er een steeds bredere maatschappelijke bewustwording is van bovenstaande;
 • er milieuvriendelijke alternatieven zijn voor het oplaten van (wens)ballonnen;
 • wensballonnen zwerfvuil zijn en het in Almere verboden is zwerfvuil in de openbare ruimte achter te laten;
 • elk beetje helpt om het zwerf- en drijfvuil terug te dringen;
 • we een schone en nette planeet willen achterlaten aan de generaties na ons;
 • de gemeente een voorbeeldfunctie heeft in het voorkomen van schade aan het milieu en het voorkomen van brandgevaar,

Roept het college op:

 • uiterlijk voor de zomer een voorstel tot wijziging van de APV aan de raad voor te leggen waardoor het oplaten van (wens)ballonnen binnen de stadsgrenzen verboden is;
 • het verbod op het oplaten van (wens)ballonnen ook mee te nemen in het evenementenvergunningsbeleid de raad te informeren over de manier waarop dit bekend gemaakt wordt en dit onderwerp een integraal onderdeel te laten zijn van campagnes rondom het tegengaan van (zwerf)afval.

en gaat over tot de orde van de dag.


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie

  Tegen

  CDA, Leefbaar Almere, VVD, PVV, Respect Almere

  Lees onze andere moties

  Motie Openluchtzwembad

  Lees verder

  Motie van Wantrouwen: opzeggen vertrouwen in wethouder

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer