Amen­dement Leer­lin­gen­vervoer ook mogelijk bij stages zonder tijds­limiet


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel ‘Ver­or­dening leer­lin­gen­vervoer gemeente Almere 2019’ (RV-55)

7 september 2019

Motie nr: RG-218/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 5 september 2019

Ondergetekende(n) stelt/ stellen het volgende amendement voor:

Het voorgestelde raadsbesluit:

De Verordening leerlingenvervoer gemeente Almere 2019 vast te stellen.

Te wijzigen in:

De Verordening leerlingenvervoer gemeente Almere 2019 vast te stellen, met dien verstande dat ten aanzien van artikel 23 de volgende aanpassing plaatsvindt:

Artikel 23. Stagevervoer

In geval een leerling in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening ingevolge deze verordening naar de school waar deze staat ingeschreven, kent het college, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, aan de ouders een vervoersvoorziening toe voor het vervoer naar het stageadres mits de stage blijkens het schoolplan of de schoolgids onderdeel is van het onderwijsprogramma van de school en de begin- en eindtijden wel aansluiten bij de reguliere schooltijden.

Te wijzigen in:

Artikel 23. Stagevervoer

In geval een leerling in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening ingevolge deze verordening naar de school waar deze staat ingeschreven, kent het college, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, aan de ouders een vervoersvoorziening toe voor het vervoer naar het stageadres mits de stage blijkens het schoolplan of de schoolgids onderdeel is van het onderwijsprogramma van de school.

Toelichting:
Artikel 23 is uitgebreid met de tekst dat de begin- en eindtijden van een stage wel aan moeten sluiten bij de reguliere schooltijden. Leerlingen die in het kader van hun opleiding een stage moeten volgen, moeten hierin niet belet worden. Door het volgen van stages worden scholieren in de praktijk geschoold. Kenmerk van stages is dat er een ander tijd- en werkschema heerst wat vormend is voor scholieren. Het hanteren van een tijdskader is hierin echter beperkend en zorgt ervoor dat scholieren op deze manier niet meer inclusief hun stage kunnen volgen. Dit staat op gespannen voet met het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een handicap welke in 2016 is geratificeerd door Nederland.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, Leefbaar Almere, ChristenUnie, PVV, AP/OPA

Tegen

CDA, GroenLinks, PvdA, D66, VVD, Respect Almere

Lees onze andere moties

Amendement Maak geen onderscheid, de scholier die na school én bij school gaat sporten o.i.d mag ook met het leerlingenvervoer naar huis

Lees verder

Amendement Sociale huur naar 30%

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer