Motie Gebruik de Leidraad Duurzame Gebieds­ont­wik­keling (alsnog) bij Orega­noweg/Wisselweg


23325.003

15 januari 2024

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

 • er sinds enkele jaren gemeentelijk beleid is om toe te werken naar 100% duurzame, circulaire en natuurinclusieve gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing in 2030, in de vorm van de Leidraad Duurzame Gebiedsontwikkeling (LDGO);
 • in deze leidraad wordt geconstateerd dat door alleen vast te houden aan bestaand beleid, bovengenoemde doelen niet worden behaald en er echt een stap verder gezet moet worden;
 • daarom in de leidraad duurzame gebiedsontwikkeling wordt gewerkt met duurzaamheidswensen, naast de vastgelegde wettelijke eisen;
 • ook in het coalitieakkoord staat dat we zorgen dat nieuwbouw en herontwikkeling zo duurzaam, natuurinclusief en klimaatadaptief mogelijk worden uitgevoerd;
 • deze LDGO nog niet structureel wordt gebruikt bij gebiedsontwikkelingen;
 • Er gerekend wordt met 9 miljoen eindwaarde van de voorliggende gebiedsontwikkeling voor de gemeente;

van mening dat

 • het aanpakken van de wooncrisis, klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis in samenhang met elkaar de beste optie is;
 • in het ontwikkelingsplan maar matige ambities zijn geformuleerd, als deze worden vergeleken met de mogelijkheden in de Leidraad Duurzame gebiedsontwikkeling;
 • in de opbrengsten voor gemeente nog voldoende ruimte zit om op de optimale duurzaamheidsambities in te zetten;

draagt het college op:

 • voor beide bouwvelden (alsnog) de Leidraad Duurzame Gebiedsontwikkeling gestructureerd na te lopen en voor alle geformuleerde wensen na te gaan of deze opgewaardeerd worden tot eis, als gunningscriterium meegenomen worden in de betreffende aanbesteding of niet van toepassing verklaren op de betreffende gebiedsontwikkeling.
 • voor bouwveld 2 dit proces samen met de Lidl te doorlopen, gebruikmakende van hun ervaringen bij het realiseren van de eerste CO2- en energie neutrale supermarkt van Nederland in Oosterwold;
 • voor bouwveld 2 de uitkomsten te verwerken in de nog uit te zetten tender;
 • de mogelijkheid te onderzoeken om met externe subsidie deze scores verder te verhogen/te maximeren;
 • de raad te informeren over de uitkomsten van deze exercitie;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Oreganoweg ook een beetje sociaal

Lees verder

Amendement Almere Klimaatneutraal in 2040

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer