McDon´t in Oosterwold


15 mei 2023

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende/overwegende dat:
− Oosterwold gestoeld is op duurzaamheid en stadslandbouw;
− de stadslandbouw eraan bij moet dragen dat relatie tussen stad en land en tussen mens en voedsel herstelt en versterkt wordt;
− een omgevingsvergunning voor de vestiging van een McDonald’s in Oosterwold is aangevraagd;
− de vestiging van McDonald's waarschijnlijk niet in strijd is met het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning verleend zal moeten worden;
− Almere een gezonde, duurzame stad wil zijn,

van oordeel/mening dat:
− McDonald's als bedrijf niet past bij de visie op Oosterwold;
− het college zich in tijden met groeiende aandacht voor obesitas en gezondheidsproblemen, CO2-uitstoot, zwerfafval en dierenwelzijn uit moet spreken tegen de komst van een McDonald's,

draagt het college op
− om in gesprek met de projectontwikkelaar te gaan en hen te ontmoedigen om op deze locatie een McDonald's te vestigen, maar hen te stimuleren in plaats hiervan gebruik te maken van de omringende stadslandbouw en de relatie tussen mensen en voedsel te herstellen en versterken en in te zetten op een food court waarbij verschillende lokale aanbieders een plek kunnen krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam

Ayla Lokhorst (Partij voor de Dieren)
Hans Everhard (SP)
Georgine Panhuijsen (BIJ1


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Duurzame inkoop Jeugdhulp met verblijf

Lees verder

Almeers hitteplan voor mens en dier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer