Almeers hitteplan voor mens en dier


15 mei 2023

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:
− zowel de gemiddelde temperatuur als het aantal warme dagen in de regio Flevoland door klimaatverandering zijn gestegen en in de toekomst nog verder toe zullen nemen;
− de kans op extreme warmte die hittestress veroorzaakt toeneemt;
− stedelijke gebieden extra warm worden o.a. door verstening;
− hittestress leidt tot diverse lichamelijke klachten, waarbij mensen en dieren warmte niet kwijt kunnen;
− er sinds 2006 een nationaal hitteplan is waarmee organisaties, professionals en vrijwilligers extra alert worden gemaakt als het voor langere periode warm wordt;
− veel van de maatregelen uit het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), zoals voldoende drinken, het opzoeken van de schaduw en het koel houden van de leefomgeving niet alleen voor mensen gelden, maar ook voor dieren;
− een lokaal hitteplan zich richt op het beter functioneren van individuele verzorgers en professionals, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties tijdens een periode van hitte;
− de VNG gemeentes oproept om lokale hitteplannen te maken;
− lokale hitteplannen inmiddels opgesteld zijn in bijvoorbeeld Den Haag en Utrecht,

van mening dat:
− het belangrijk is om ons als gemeente voor te bereiden op de steeds hetere dagen en ziekte en oversterfte van mens en dier zoveel mogelijk te voorkomen,

draagt het college op:
− een lokaal hitteplan op te stellen in samenwerking met lokale partners (zoals het GGD, de Dierenbescherming, de Voedselbank, het Leger des Heils, het COA, zorginstellingen, het Rode Kruis, thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen, religieuze organisaties en kinderdagverblijven, waarbij gebruik gemaakt kan worden van bestaande documenten zoals Handreiking Lokaal Hitteplan van Klimaatadaptatie Nederland, Hitteplan wildlife van Egelbescherming Nederland en Zomertips van de Dierenbescherming;
− dit hitteplan voor het zomerreces aan de raad voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam

Ayla Lokhorst (Partij voor de Dieren)


Status

Ingediend

Voor

Tegen