Amen­dement Vis à Vis is Almere, Almere is Vis à Vis.


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Gewij­zigde vast­stelling bestem­mingsplan Poort Oost en Duin (RV-31/2019)

20 juni 2019

Motie nr: RG-132/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 20 juni 2019

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

  1. Beslispunt 1. van het voorgesteld raadsbesluit uit te breiden met de volgende zinsnede: “met dien verstande dat niet wordt ingestemd met de in hoofdstuk 5 ‘Ambtshalve wijzigingen’ van de Nota zienswijzen opgenomen ambtshalve wijzigingen met betrekking tot artikel 11 Gemengd-6 Muiderduin en de in hoofdstuk 6 ‘Overzicht wijzigingen’ van deze Nota opgenomen wijzigingen van artikel 11, artikel 37.6 en 37.7”.
  2. In beslispunt 2. van het voorgesteld raadsbesluit in de eerste zin na ‘Nota zienswijzen’ de volgende zinsnede in te voegen: “met uitzondering van de geamendeerde delen als opgenomen in het gewijzigde beslispunt 1”.
  3. Aan beslispunt 2. van het voorgesteld raadsbesluit de volgende bullit toe te voegen:
    1. Artikel 11 Gemengd-6 wordt geschrapt en in samenhang hiermee artikel 37.6 Milieuzone-zones wet Milieubeheer 2 en artikel 37.7 Milieuzone-zones wet Milieubeheer 3 schrappen en in artikel 10 Gemengd-5 (Duinkop Noord en Duinkop Zuid) in lid 10.1 onder w. de verwijzing naar artikel 11 en in artikel 26 Woongebied-2 in 26.1 onder u. de verwijzing naar artikel 11 schrappen.

De verbeelding wordt aangepast door het bestemmingsvlak van Gemengd-6 en de daar opgenomen aanduidingen te verwijderen.

Tekstuele wijzigingen als gevolg van de gewijzigde vaststelling worden in de toelichting van het bestemmingsplan toegevoegd.

Toelichting:

Vis à Vis is Almere, Almere is Vis à Vis. Met deze uitspraak willen de indieners aangeven dat Vis à Vis één van de belangrijkste culturele instellingen is van Almere. De indieners zijn van mening dat we al het mogelijke moeten doen om Vis à Vis te behouden voor Almere op de huidige locatie.

Hieraan liggen meerdere redenen ten grondslag:

  • Ruim 15.000 mensen hebben een handtekening gezet onder een petitie om Vis à Vis te behouden voor Almere, op de locatie waar zij nu zit.
  • Het heeft er, gezien verschillende uitspraken van voormalige wethouders, alle schijn van dat er in het verleden afspraken zijn gemaakt met Vis à Vis dat de huidige locatie definitief zou zijn.
  • Om de gemeente ter wille te zijn is Vis à Vis in het verleden akkoord gegaan met een tijdelijke overeenkomst, hoewel de intentie van beide zijden was om dit langer te regelen.
  • De voorgestelde wijziging van de locatie van Vis à Vis in ‘Wonen’ is in het raadsvoorstel verwerkt als een ambtshalve wijziging.

Het voorliggende gewijzigde bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om op de huidige locatie van Vis à Vis woningbouw te realiseren. Dit lijkt in strijd met eerdere afspraken. Een andere locatie is voor Vis à Vis niet interessant en dus geen optie. De gemeente Almere loopt hierdoor het risico dat deze gerenommeerde culturele instelling verloren gaat voor Almere. De indieners willen voorkomen dat dit scenario zich voordoet.

Op dit moment is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor Almere als wordt afgeweken van het raadsvoorstel, waarin op deze locatie de mogelijkheid ‘Wonen’ wordt toegestaan. Daarom stellen de indieners voor om Muiderduin (inclusief de locatie van Vis à Vis) en alle verwijzigingen uit dit gewijzigde bestemmingsplan te halen totdat die duidelijkheid er wel is. Door dit amendement kan er gewoon besluitvorming plaatsvinden over het raadsvoorstel maar worden er geen onomkeerbare stappen gezet over Muiderduin / de locatie van Vis à Vis.)


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, Partij voor de Dieren, CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Kleur de straten groen!

Lees verder

Motie Permanente oplossing Vis a Vis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer