Tweede termijn Floriade


Defi­­nitief ontwik­­ke­­lingsplan en ontwik­­kel­over­een­­komst Floriade

16 november 2018

Voorzitter, wij zullen nog een aantal punten aanstippen, die in onze ogen nog niet voldoende beantwoord zijn of anderszins nog onze zorgen wekken. En ik zal een aantal moties en amendementen aankondigen, voor iedere minuut spreektijd van vorige week, 1 motie. Ik zal het in ieder geval korter houden dan vorige week.

Allereerst zijn wij erg teleurgesteld over het antwoord op onze vragen over de ecologische verbinding. Het was nog zo mooi en ambitieus geschreven in een heel hoofdstuk in het ontwikkelingsplan, maar uit de beantwoording lijkt het toch veel minder in te houden. Jammer! Een duidelijk gemiste kans. Ook dat hoort volgens ons bij de wijk en stad van de toekomst. Natuurinclusief bouwen, zodat de stedelijke bebouwing geen belemmering voor dier en natuur vormt, maar juist een kans, zoals hier, als verbinding. Helaas waren onze verwachtingen bij het lezen van het ontwikkelingsplan hierbij blijkbaar te groot.

Doorgaand op de dieren. Wij missen in de voorliggende stukken aandacht voor diervriendelijke verlichting in het algemeen en vleermuisvriendelijk in het bijzonder. Uit de stukken lijken we te kunnen opmaken dat het de bedoeling is dat de aanwezige vleermuizen in het groene gebied aanwezig blijven. Wordt met hen en de andere mogelijke aanwezige dieren rekening gehouden, ook qua verlichting?

Bij een stad en wijk van de toekomst hoort ook aandacht voor vervuiling, niet alleen fysieke vervuiling zoals luchtvervuiling, maar ook lichtvervuiling. Wij komen met een motie over deze beide verlichtingszaken.

Dan de reactie van het college op het Akro rapport. Wij krijgen toch echt het idee dat het college de ernst van de benoemde risico’s niet in ziet of niet in wilt zien. Dat baart ons ernstig zorgen voorzitter. Natuurlijk was Haddock een groot risico, maar dat was tenminste onderkend en voor gereserveerd. Het gaat juist om een eventuele stapeling van kleinere risico’s in de planning die bij elkaar te veel voor deze krappe planning gaan zijn of zelfs een sneeuwbaleffect kunnen hebben. Deze zijn nog onvoldoende onderkend en voor gereserveerd in onze ogen.

Een aanvullend risico dat naar voren kwam bij de toelichting van Akro Consult, is dat er geen realisatieplicht is voor Amvest. Wat is het risico dat Amvest straks alleen de lucratieve delen ontwikkelt en bijvoorbeeld de sociale woningbouw niet of pas heel veel later ontwikkelt?

Zoals ik al in onze eerdere bijdrage zei, vinden wij de wijze van risico berekenen echt veel te conservatief ingeschat. De post 'onvoorzien' is al helemaal een voetnoot. Als Amvest haar verplichtingen niet nakomt, of wij door fouten of tegenslagen aan hun kant vertragingen oplopen, moeten wij nog maar zien dat we dat op hen kunnen verhalen. Bovendien kunnen zij theoretisch zelfs failliet gaan in de tussentijd. Wij pleiten ervoor om deze risico’s te onderkennen en hier ook een additionele reservering voor op te nemen. Bijvoorbeeld een extra spaarpotje in de begroting van 2020 opnemen. Als er dan iets misgaat is er tenminste al financiële ruimte voor gereserveerd en als alles goed gaat komt dat in een latere fase vrij en kan de coalitie nog wat cadeautjes uitdelen. Graag een reactie van het college.

Voorzitter, wij hebben ook nog steeds onze zorgen bij de groene afwerking van het gebied. Wij vragen ons af of het huidige niveau al voldoende is en voldoende geborgd, zie ook het advies van de supervisor, die adviseert om een publiekelijk vastgesteld beeldkwaliteitsplan op te stellen. Graag een toezegging van het college om dit advies uit te voeren.

Maar als er financiële of planologische tegenslag zal plaatsvinden, wat gezien de risico’s en krappe planning helaas niet ondenkbaar is, dan zal in dat geval als eerste bezuinigd worden op het meest kwetsbare en weerloze, dus natuur, groen, groene afwerking etc. Hierover overwegen wij ook een motie.

Voorzitter, de beantwoording over feeding the city vinden wij nog steeds aan de magere kant. Dit onderwerp verdient echt meer aandacht in de voorliggende plannen, ook met betrekking tot de woonwijk. Wij zullen dan ook met een motie hierover komen.

Participatie is een ondergesneeuwd onderwerp in dit hele dossier. Nu wordt er zelfs al gesproken over eventuele extra woningbouw, alsof het al beklonken is. Dat kan niet de bedoeling zijn en ook daarover komen wij met een motie. Over de extra woningbouw gesproken. De manier waarop we hier als raad ingerommeld zijn, verdient alles behalve de schoonheidsprijs, om het maar zacht uit te drukken. Dat neemt niet weg dat wij hier niet per se negatief tegenover staan, maar dit zou voor ons wel aan zware kaders gebonden zijn. Niet ten koste van het groen, wel 30% sociale woningbouw voor het totale gebied, en alle kosten meenemen. Hiervoor dienen wij ook 3 moties in. Het college zal vanaf nu wel volledig open kaart moeten spelen en volledig transparant hierover moeten zijn.

Ik ga afronden voorzitter: de financiële transparantie. Dit moet echt anders, geen gegoochel met cijfers en posten, maar gewoon helderheid. Hierin zijn wij het inderdaad fundamenteel oneens met het college. (Welke kosten nemen wij nu allemaal mee, schuif ze niet ergens anders in de begroting weg en hoe ziet het plaatje er dan onderaan de streep uit?)

Wij sluiten af met waarmee we vorige week begonnen. Het ambitieniveau moet omhoog. Bijna energieneutraal (BENG) is niet voldoende voor de wijk van de toekomst en is voor aanvang van de Floriade al staand beleid. Energieneutraal, nul op de meter, dat moet echt het uitgangspunt zijn met een inspanningsverplichting tot energiepositief. Hieromtrent komen wij met 2 amendementen.

Met betrekking tot de subsidies zitten wij op dezelfde lijn als GroenLinks en komen wij met een motie.

Voorzitter, wij kijken met belangstelling naar de reactie van het college en onze collega’s op onze opmerkingen, moties en amendementen. Ook wij hebben daarom nu nog geen slotconclusie.