Amen­dement Meer regie op maat­schap­pe­lijke voor­zie­ningen Oosterwold


23224.002

7 december 2023

Ondergetekende stelthet volgende amendement voor:

Het beslispunt:

1. Meer regie te voeren bij het ontwerp en de realisatie van de ruimtelijke basisstructuur: de aanleg van (hoofd)polderwegen, hoofdfietspaden, ecologische verbindingen, waterverbindingen, nutsvoorzieningen en riolering;

Te wijzigen in:

1. Meer regie te voeren bij het ontwerp en de realisatie van de ruimtelijke basisstructuur: de aanleg van (hoofd)polderwegen, hoofdfietspaden, ecologische verbindingen, waterverbindingen, nutsvoorzieningen, riolering en maatschappelijke voorzieningen;

Toelichting

In Oosterwold dient een balans gezocht te worden tussen de organische ontwikkeling en de planning van maatschappelijke voorzieningen voor nu en toekomstige generaties. Het college stelt in het raadsvoorstel voor om te sturen door het opnemen van ruimtereserveringen in deelgebied waar initiatiefnemers van maatschappelijke basisvoorzieningen met voorrang kunnen stippen. Door de regievoering op dit punt ook op te nemen in de beslispunten wordt de aandacht hierop blijvend gevestigd en kunnen we voorkomen dat er lange tijd te weinig voorzieningen zijn rondom bijvoorbeeld zorg, welzijn, wijkwerk en kinderopvang.

Ook Dirkzwager adviseert in ‘Onderzoek overige Zorgplichten Oosterwold’: “Wij adviseren om niet te kijken naar sec de vraag op welke wijze kan worden voldaan aan zorgplichten, taken en verantwoordelijkheden die uit de wet voortvloeien, maar om de gebiedsopgave in Oosterwold meer integraal te benaderen (bepaalde zorgplichten hangen immers ook met elkaar samen). Dus wat zijn, naast juridische verplichtingen, maatschappelijke opgaven en wensen? Welke koppelkansen zijn er om bijvoorbeeld de vestiging van scholen te combineren met andere voorzieningen?”


Status

Aangenomen

Voor

BIJ1, 50PLUS, DENK, VVD, ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Almere, SP, CDA, Partij voor de Dieren

Tegen

Forum voor Democratie, Respect Almere, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Meerjarenplan vuurwerkvrij Almere

Lees verder

Motie ‘Veeteelt’ en kweek van vissen zijn geen stadslandbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer