Bijdrage program­ma­re­kening 2018


Niet alles van waarde is uit te drukken in geld

16 mei 2019

Met de jaarrekening wordt de balans opgemaakt over het jaar 2018. Een belangrijk moment om te reflecteren op wat we hebben gedaan, wat het heeft gekost en wat het ons heeft opgeleverd.

Voorzitter, ondanks het negatief financieel eindresultaat, is de gemeente Almere in geld uitgedrukt positief geëindigd door de opbrengsten van het grondbedrijf. Toch heeft het jaar 2018 ons veel gekost. 2018 was een jaar waarin insectensterfte, klimaatvluchtelingen, vervuiling van onze planeet (en we hebben er maar 1) en verlies aan biodiversiteit aan de orde van de dag was. Vandaag de dag zijn er 1 miljoen diersoorten (rapport IPBES) die met uitsterven worden bedreigd.

Nu stellen we daar de gemeente Almere niet in zijn ééntje voor verantwoordelijk, maar het totale effect van het destructieve handelen van de westerse samenleving eist onbetaalbare tol van onze planeet en haar bewoners. Mondiaal gezien staan we voor de grootste uitdagingen ooit. Willen we de aarde leefbaar door kunnen geven aan volgende generaties dan zullen overheden ook op lokaal niveau radicale stappen moeten nemen om het tij te keren.

Almere scoort in vergelijking met andere steden niet heel slecht op het gebied van duurzaamheid. Tegelijkertijd moeten we onszelf daar als nieuwe, jonge stad niet een al te groot compliment voor geven. De opgave voor een duurzame transitie is voor oudere steden immers veel groter dan deze is voor onze gemeente. In Almere ligt de uitdaging om als stad van de toekomst ook ántwoord te geven op vraagstukken die de toekomst raken. Nog altijd leeft de gemiddelde inwoner in Almere op té grote voet en neemt daardoor een voorschot op het leven van toekomstige generaties. De aarde heeft genoeg te bieden voor ieders behoeften, maar niet voor ieders hebzucht.

Uit de monitor brede welvaart die gisteren werd gepubliceerd bleek dat in 2018 de broeikas-gas-voetafdruk bijna 5 procent groter is geworden dan in 2017. Slécht nieuws. In plaats van stappen vóóruit, lijken we stappen terúg te doen. Ook het gebruik aan grondstoffen, zélfs fossiele grondstoffen, is toegenomen in plaats van verminderd. Voorzitter, wat heeft het college gedaan om effectief de voetafdruk en het gebruik van grondstoffen door onze inwoners te verkleinen? Wij vinden hierover nog onvoldoende terug in de jaarrekening.

Voorzitter, de monitor brede welvaart beschrijft de negatieve effecten van ons handelen op andere landen. Nog altijd is een groot deel van de grondstoffen die wij gebruiken in Almere niet afkomstig uit Nederland. Toch was een meerderheid van de raad in 2018 niet bereid om de motie voor een fairtrade gemeente te steunen, vanwege redenen als dekking. Het zou ons slechts 15.000 euro hebben gekost, net zoveel als de koffiemachines op de hal, die notabene zijn gevuld met koffiebonen die zijn verwerkt door de mensen waarover deze motie gaat. Wél de lusten, niet de lasten. Dat vinden wij onbegrijpelijk.

Nog steeds zijn we rijker dan ooit, uitgedrukt in geld, maar nog nooit zo arm, als je kijkt naar het ecologisch perspectief. We kijken dan ook uit naar de duurzaamheidsagenda die in de eerste helft van 2019 aan de raad is toegezegd, en waarin ook de klimaatparagraaf verder zal zijn uitgewerkt. We hopen op een concreet beleid met meetbare tussentijdse doelen.

Voorzitter, terugkijkend op 2018 hebben wij als Partij voor de Dieren veel bomenkap gezien in onze stad. Niet alleen door ziekte zoals deEssentaksterfte, maar ook werden er veel gezonde bomen gekapt, omdat ze tot last waren van de mens. Ook hierbij kijken zien we vaak dat gekeken wordt naar de korte termijn belangen in plaats van de lange termijn belangen.

Want voorzitter: Iedere boom is van onschatbare waarde. Voor de boom en zijn ecosysteem, voor de dieren zoals vogels en insecten, voor de waterberging, tegen hittestress (1 boom = verkoelend vermogen van 10 airco’s), de co2 opslag en omdat mensen nou eenmaal bewezen gelukkiger zijn in een groene omgeving. Almere is een groene stad, wij zouden dat graag zou houden.

Over de jeugdzorg. Daar maakten we ons in 2018 zorgen over en dat doen we nu nog steeds. De lange wachtlijsten, 10 weken, zijn onacceptabel. We spraken hierover eerder al vanavond uitgebreid.

Dan de Floriade. In 2018 zijn stappen gezet in de verdere ontwikkeling van de Floriade. Een ontwikkeling waarbij de Partij voor de dieren een dubbel gevoel heeft. Een groen project moet immers niet ten koste gaan van groen. De schade die al is veroorzaakt is echter niet terug te draaien en wij zijn dan ook blij dat dankzij onze 8 aangenomen moties deze Floriade wel diervriendelijke, duurzamer en groener wordt en hopelijk een bijdrage zal leveren aan duurzame oplossingen voor de stad van de toekomst.

Voorzitter, tot slot: In 2018 nam de raad het besluit om te gaan bouwen in het beschermde Pampushout en in het Cascadepark. De Partij voor de Dieren stemde als groene partij uiteraard tegen. De afbraak van het het groen en de biodiversiteit in Almere is hiermee echt begonnen en dit moet in 2019 omgedraaid worden. De teruggang van biodiversiteit is kort geleden nog door een zware wetenschappelijk VN commissie, naast klimaat verandering, als grootste bedreiging voor de mensheid en de planeet benoemd.