Sterke lokale demo­cratie


Samen, eerlijk en open

Betrokkenheid van inwoners wordt steeds belangrijker. Veel mensen willen meebeslissen over hun stad of buurt. Helaas komt participatie in Almere vaak onvoldoende uit de verf en worden de initiatieven, de plannen of de zorgen van inwoners niet of onvoldoende meegewogen bij beslissingen van het gemeentebestuur. De Partij voor de Dieren wil dat Almere positieve, concrete oplossingen van inwoners voor hun leefomgeving serieus neemt en zo mogelijk actief ondersteunt. Denk daarbij aan initiatieven als lokale energieopwekking, aanleg van groen en zorg in de buurt.

 • Participatie gaat op de schop. In plaats van plannen maken voor inwoners, maken we plannen mét inwoners.
 • Het raadgevend referendum krijgt een plaats bij belangrijke besluiten, zoals grote bouwprojecten of een gemeentelijke herindeling. Ook maken we referenda mogelijk.
 • Gemeentelijke plannen waarvoor een vergunning nodig is worden duidelijk en op tijd aangekondigd. Deze aankondigingen zijn niet alleen digitaal, maar ook in huis-aanhuisbladen en op de werklocatie zelf, denk bijvoorbeeld aan een lint om bomen die worden gekapt.
 • De gemeente staat positief tegenover inwonersinitiatieven die passen binnen een leefbare en diervriendelijke gemeente en ondersteunt deze waar mogelijk.
 • Er komt één gemeentelijk loket dat alle klachten coördineert. Tijdens de nacht en in het weekend is het klachtenloket ook bereikbaar voor meldingen van overlast en overtredingen.
 • Er komt een sociaal statuut waarin de gemeente met woningcorporaties en huurdersverenigingen bindende afspraken maakt over rechten van bewoners bij ingrijpende ontwikkelingen waarbij herhuisvesting aan de orde is.
 • Almere versterkt lokale initiatieven en de vorming van inwonersgroeperingen (zoals wijk/dorpsraden en buurtverenigingen). Deze worden actief betrokken bij besluiten over de buurt.
 • Er komt een kinder- of jeugdraad, die de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd van advies kan voorzien.
 • Demonstreren is een grondrecht. De aanmeldingsplicht voor kleine demonstraties wordt afgeschaft. Voor demonstraties naar aanleiding van actuele gebeurtenissen wordt de aanmeldtermijn verkort.
 • Sterke, onafhankelijke, lokale media zijn van groot belang voor de inwoners van Almere. Hier wordt niet op bezuinigd. Er wordt meer geld vrijgemaakt om de uitzendingen toegankelijk te maken voor mensen met een auditieve beperking. Om onafhankelijke (onderzoeks-) journalistiek te bevorderen komt er een breed toegankelijk lokaal mediafonds.
 • Er komt een onafhankelijke adviesraad voor participatie.
 • Er komen heldere participatievoorschriften in een openbaar participatieregister.

Het standpunt Sterke lokale democratie is onderdeel van: Samen, eerlijk en open

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer