Maai-me-niet! De gemeente gaat minder en ecolo­gisch maaien. Bewoners worden gemo­ti­veerd hun daken en tuinen te vergroenen.


Speerpunt 4

Credits animatie-video: Nicolien Opdam

Maai-me-niet! De gemeente gaat minder en ecologisch maaien. Bewoners worden gemotiveerd hun daken en tuinen te vergroenen.

Via groenbeheer en onderhoud heeft de gemeente veel invloed op de lokale biodiversiteit en ecologie. Gelukkig groeit de bewustwording, maar nog te vaak geven financiƫle afwegingen de doorslag bij aanbestedingen en de gekozen beheersvormen. Dat kan en moet beter

Werkzaamheden in het groen, zoals maaien, kappen, snoeien, rietsnijden en het uitbaggeren van sloten vinden alleen plaats wanneer dieren niet verstoord of gedood worden en in geen geval tijdens de broed-, paai- en zoogtijd of tijdens de winterrust van dieren.

  Wanneer er wordt gemaaid gebeurt dit op een wijze en met een frequentie die zo gunstig mogelijk is voor de biodiversiteit. We bieden ruimte aan stoepplantjes. Bloeiende bloemen laten we staan en boomspiegels worden met rust gelaten.

  Voor het maaien wordt altijd eerst zwerfafval geruimd om de versnippering van zwerfafval in de natuur te voorkomen. De gemeente maakt de maaiplanning bekend aan inwoners zodat lokale zwerfafvalgroepen hierop in kunnen spelen.

  De openbare ruimte wordt natuurinclusief en klimaatadaptief ingericht door minder oppervlaktes te verharden en meer beplanting aan te leggen. Ook maken we gebruik van logische oplossingen zoals groene daken op bushokjes en groene gevels.

  We gaan via voorlichting en subsidies inwoners verder motiveren om hun tuinen te vergroenen. Denk hierbij aan het aanleggen van groene gevels, geveltuintjes en groene daken. Voor het opvangen van regenwater op eigen terrein ontvangen bewoners korting op de rioolheffing.

  Bij herinrichting van straten en stoepen worden standaard geveltuinen aangelegd waar mogelijk.

    De concrete invulling die de Partij voor de Dieren Almere voor zich ziet op deze onderwerpen komt uitgebreid aan bod in onderstaande hoofdstukken van ons verkiezingsprogramma.