Zweef­vlieg­checker Groen­Links


Groen­Links is niet de Partij voor de Dieren

Bij de oprichting van de Partij voor de Dieren in 2002 zei een vertegenwoordiger van GroenLinks: "maar wij zijn toch al de partij voor de dieren?". Hoewel we goed samenwerken met onze collega's van GroenLinks, gaan wij in de gemeenteraad toch wel iets verder om een groene en diervriendelijke toekomst binnen de grenzen van onze planeet te bepleiten. Wij zijn bijvoorbeeld altijd faliekant tegen bouwen in het groen geweest, GroenLinks aarzelt soms nog.

Na de gemeenteraadsverkiezingen willen we graag samenwerken, maar voor het zover is, is het ook goed om de verschillen te kennen.logopvdd
logogl

Meer beleidsmedewerker(s) op dierenwelzijn¹

vinkje
kruisje

Bewustzijn en uitvoeren zorgplicht voor flora en fauna²

vinkje
kruisje

Geen subsidie voor evenementen met bont³

vinkje
kruisje

Vaak trekken de Partij voor de Dieren en GroenLinks op als groene en progressieve bondgenoten. Helaas krijgen we niet altijd steun van GroenLinks voor redelijke en progressieve voorstellen. De prioriteiten liggen soms net even anders.


logopvdd
logogl

Ecologisch beheer⁴

vinkje
kruisje

Groen Pampushout als voorwaarde voor ontwikkeling Pampus⁵

vinkje
kruisje

Fonds versterking ecologie⁶

vinkje
kruisje

Behoud bomen Westerdreef⁷

vinkje
kruisjelogopvdd
logogl

Geen hout naar biomassa⁸

vinkje
kruisje

Bronnen

 1. PvdD riep het college op om de formatie op het dossier dierenwelzijn uit te breiden van 0,5 naar 1 fte. GroenLinks stemde tegen.
  Zie hier en hier.
 2. PvdD vroeg het college om zich bewust te zijn van haar zorgplicht alle handelingen die een negatief effect (kunnen) hebben op fauna, achterwege gelaten moeten worden, of zo goed mogelijk voorkomen moeten worden. GroenLinks stemde tegen.
 3. In de subsidieverordening van Almere nog niets opgenomen over dierenwelzijn. De productie van bont(kragen) is zeer dieronvriendelijk. De Partij voor de Dieren is van mening dat het onwenselijk is als de gemeente Almere via subsidies de mogelijkheid heeft om bij te dragen aan het gebruik van bont doordat gebruik van en/of de verkoop van bont(kragen) in kleding onderdeel is van de activiteit waarvoor de subsidie wordt gevraagd.
  Zie hier en hier.
 4. Er veel winst te halen bij het toepassen van een ecologisch maairegime. Dit is een effectieve manier om de biodiversiteit en gidssoorten zoals beschreven in de visie ecologie te ondersteunen. Daarom riep de PvdD op om uitsluitend ecologische beheervormen toe te passen die biodiversiteit versterken en voedsel- en schuilmogelijkheden creëren voor dieren, met als uitgangspunt zo min mogelijk maaien tenzij dit de verkeersveiligheid schaadt, met uitzonering van velder die zijn aangewezen voor recreatief gebruik.' GroenLinks stemde tegen met als verklaring dat ze bang voor een verslonzing van het openbaar groen met als gevolg meer zwerfafval in dit groen en minder woonkwaliteit voor de Almeerders.
  Zie hier en hier.
 5. Het is van het grootste belang dat de huidige groene long/buffer tussen stadsdeel Poort en het te ontwikkelen stadsdeel Pampus behouden en volledig groen blijft. Het is niet meer dan redelijk dat wij dit als harde voorwaarde richting het rijk meegeven, alvorens wij medewerking verlenen aan het ontwikkelen van Pampus. GroenLinks stemde tegen aangezien het slechts een klein deel van het groen betreft. Ook heeft de Raad hier eerder al een uitspraak over gedaan.
  Zie hier en hier.
 6. Momenteel ontbreekt het bij de uitvoering van de visie ecologie aan middelen om de beschreven doelen te verwezenlijken en echte stappen te zetten om de ecologie te versterken. Gezien de urgentie van de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis, kunnen we het ons niet veroorloven om de beschreven doelen in de visie nog langer uit te stellen. GroenLinks stemde tegen omdat er door economisch moeilijke tijden geen mogelijkheid is om hier een apart fonds voor op te richten.
  Zie hier.
 7. Een deel van de meer dan 100 abelen langs de Westerdreef zouden volgens - betwist - onderzoek een gevaar vormen voor de veiligheid van mensen. Deze worden om deze reden, met instemming van GroenLinks allemaal gekapt. Daarnaast stemde GroenLinks tegen moties om grotere bomen terug te planten, de onderbeplanting te behouden en het ruimhartig compenseren van de kap.
  Zie hier en hier.
 8. Zie hier en hier.