Natuur beschermen en verbinden


Natuurlijk: een leefbaar Almere

Groenstroken, sloten, parken en natuurgebieden zijn belangrijk voor mens en dier en voor de leefbaarheid van Almere. Als we groene gebieden beter beschermen en met elkaar verbinden, krijgen planten en dieren meer leefruimte.

 • Almere krijgt via jaarlijkse inventarisaties zicht op de aanwezigheid en verspreiding van dieren en planten. De gemeente stemt haar groenbeleid af op de resultaten van deze inventarisaties.
 • In gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland of onderdeel zijn van ecologische zones en structuren wordt niet gebouwd. Er wordt in principe niet gebouwd in het groen.
 • Natuurgebieden, met name de Lepelaarsplassen en Oostvaardersplassen, moeten door verbindingszones verbonden worden met rest van het Nationaal Natuur Netwerk.
 • Investeringen in het Nationaal Park Nieuw Land moeten volledig ten goede komen aan natuurversterking en moeten positief bijdragen aan de Natura-2000 instandhoudingsdoelen.
 • Er worden geen verstorende activiteiten gepland in of in de directe nabijheid van Natura2000 gebieden. Dus geen verplaatsing van Camping Waterhout naar Schateiland en geen overslaghaven bij de Blocq van Kuffeler.
 • Bestaande bossen en groenstroken, zoals Pampushout, het Cascadepark, de Meridiaan, Utopia en Vogeleiland blijven behouden en worden niet bebouwd. Er is genoeg ruimte in Almere om buiten het groen te bouwen.
 • Er worden geen wegen door natuurgebieden aangelegd.
 • De gemeente zorgt bij drukke wegen voor de aanleg van groenstroken en veilige oversteekplaatsen of ondertunneling voor dieren.
 • De bescherming van bomen maakt deel uit van het groenbeleid. Hierin wordt opgenomen dat de gemeente terughoudend is met het snoeien van bomen.
 • In het Bomenbeheerplan komen strenge criteria voor kapvergunningen om bomen beter te beschermen. Er komt een herplantplicht voor elke gekapte boom. Bomen krijgen de ruimte om te groeien en oud te worden. Bomenrijen en -groepen staan zoveel mogelijk met elkaar in verbinding. Dit bevordert goede leefomstandigheden voor onder meer vogels en vleermuizen.
 • Werkzaamheden in het groen, zoals uitbaggeren van sloten en rietsnijden, vinden alleen plaats wanneer dieren niet verontrust of gedood worden. Er wordt minder frequent gemaaid en in geen geval tijdens de broed- en zoogtijd van dieren.
 • Toezicht, handhaving en vervolging bij dierenwelzijns-, natuur- en milieuzaken staan standaard op de agenda in het driehoeksoverleg tussen burgemeester, Openbaar Ministerie en de politie.

Het standpunt Natuur beschermen en verbinden is onderdeel van: Natuur voorop stellen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer