Duur­zaamheid


Duurzame keuzes in Almere


Almere kan een voorbeeldgemeente worden als wij samen onze schouders onder duurzaam en gezond leven zetten. Door anders te gaan consumeren. Door energiezuinig en duurzaam te wonen, reizen, ondernemen en werken. En door anderen te inspireren tot het maken van duurzame keuzes.

 • Duurzaam bouwen en wonen

  In en om onze woning kunnen we meer energie opwekken dan we gebruiken. Dat levert milieuwinst en een lagere energierekening op. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen kunnen wonen op de manier waarbij ze zich thuis voelen. Bouwen in het groen en iedere open plek volbouwen is niet de oplossing; dat maakt Almere onleefbaar.

  • Het tekort aan betaalbare woningen en sociale woningbouw dient aangepakt te worden.
  • Duurzame initiatieven, zoals tiny houses en ecowijken, worden verder gestimuleerd.
  • De kustzone Almere blijft behouden. Er wordt niet buitendijks gebouwd. We zetten in op behoud van open ruimte in bestemmingsplannen.
  • De gemeente maakt harde prestatieafspraken met woningcorporaties om uiterlijk in 2022 energieneutraal te zijn en voor het bouwen van voldoende, betaalbare, kwalitatief goede huizen.
  • De gemeente faciliteert meergeneratiewonen door mee te werken aan ‘aanleunwoningen’ voor jongere of oudere generaties.
  • Woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars ontwikkelen woningen waar (groeps)wonen en zorg met elkaar gecombineerd worden.
  • De gemeente bestrijdt actief leegstand en verloedering. Bezit van leegstaande kantoor- en winkelpanden wordt fiscaal ontmoedigd. Renovatie en herontwikkeling heeft de voorkeur boven nieuwbouw.
  • De gemeente staat voor een leefbare woonomgeving. Melden van overlast wordt eenvoudig en transparant en er wordt hard opgetreden tegen hinder en geluidsoverlast door buren.
  • Er komen spelregels voor tijdelijke verhuur van woonruimte ten behoeve van toerisme. De gemeente maakt integrale afspraken over tijdelijke verhuur met bijvoorbeeld platforms als Airbnb, en met woningcorporaties. De gemeente licht bewoners proactief voor over deze afspraken.
  • De gemeente heeft speciale aandacht voor betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen, zoals alleenstaande ouders, jongeren en ouderen.
  • De gemeente bevordert ecologische bouw. Dat betekent dat een gebouw langer meegaat en voor vele functies geschikt is. Duurzame grondstoffen die hergebruikt worden vormen de basis.


  Meer informatie
 • Gezond en lekker voedsel

  De productie en consumptie van dierlijke eiwitten als vlees, vis en zuivel veroorzaken grootschalig dierenleed, kosten te veel energie, verbruiken te veel zoet water en grond en veroorzaken veel broeikasgassen. De Partij voor de Dieren wil daarom dat het voor de inwoners van Almere makkelijker wordt om vlees, vis en zuivel te laten staan. Gezonde landbouw is gif- en gentechvrij, regionaal, en wordt bedreven met respect voor dieren en natuur en levert de boer een eerlijk inkomen op.

  • De gemeente stelt een voedselvisie op en stimuleert haar inwoners met een campagne om meer vegetarisch en plantaardig te eten.
  • De gemeente roept horecaondernemers en bedrijven op een wekelijkse vegetarische dag in te voeren.
  • Almere steunt campagnes die zich richten op een transitie naar een meer plantaardig voedingspatroon.
  • In de gemeentelijke restaurants en op bijeenkomsten die de gemeente (mede) organiseert, worden plantaardige menu’s en hapjes de standaard.
  • In Almere komen meer mogelijkheden voor biologische (stads)landbouw, voedselbossen, volkstuinen, buurtmoestuinen, schooltuinen en fruitbomen en -struiken, zoals Vindplaats Zenith. Deze mogelijkheden gaan niet ten koste van bestaande natuur.
  • Almere stimuleert (buurt)markten met biologische, regionaal geproduceerde groenten en fruit. Voor biologische boeren uit de streek wordt het eenvoudiger om hun producten rechtstreeks in de stad aan te bieden.
  • De gemeente wijst scholen op hun verantwoordelijkheid om gezonde voeding aan te bieden aan hun leerlingen.
  • Almere stimuleert en faciliteert het geven van borstvoeding aan baby’s en jonge kinderen.


  Meer informatie
 • Schone lucht, veilig vervoer

  Schone lucht en een leefbare openbare ruimte staan voor de Partij voor de Dieren voorop. Vervuilend en lawaaiig verkeer ontmoedigen we, vormen van schoon verkeer worden gestimuleerd. Fietsers en voetgangers houden ruim baan. Met een fijnmazig en toegankelijk openbaarvervoersnet, veilige fietspaden en voorrang voor voetgangers wordt het makkelijker om de auto te laten staan. Overal waar auto’s staan, kunnen geen kinderen spelen. Uitbreiding van Lelystad Airport is onacceptabel.

  • De luchtkwaliteit voldoet minimaal aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De gemeente gaat met metingen en effectieve maatregelen de hoeveelheid stikstof, fijnstof en roet in de lucht flink verminderen.
  • Almere ontwikkelt een aanpak van luchtverontreiniging door houtstook.
  • Verkeerswegen voor het gemotoriseerde verkeer worden door de gemeente niet meer aangelegd of verbreed. De gemeente pakt de luchtvervuiling aan door het aantal voertuigen in de gemeente te beperken. Vervuilend verkeer wordt geweerd door de invoering en uitbreiding van milieuzones.
  • Vrachtverkeer wordt waar mogelijk geweerd uit het centrum en de woonkernen. Aan de rand van de gemeente komen overslagpunten, waarna verder vervoer minder vervuilend plaatsvindt.
  • De gemeente moedigt bedrijven en organisaties aan om gebruik te maken van fietskoeriers en doet dat zelf ook.
  • De gemeente vergroot de parkeer-en-reismogelijkheden. Voor reizigers die verder gaan met het openbaar vervoer worden de P&R-faciliteiten gratis.
  • Het openbaar vervoer is veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk, ook voor mensen met een beperking.
  • Al het openbaar vervoer en de voertuigen van de gemeente zijn vanaf 2020 emissievrij.
  • De gemeente hanteert minimale afstanden tussen drukke verkeerswegen en de vestiging van gevoelige bestemmingen, zoals scholen, kinderdagverblijven en verzorgingscentra.
  • Langs de verbrede A6 en langs het Floriadeterrein worden groene geluidschermen geplaatst.
  • Scooters, brom- en snorfietsen zijn niet langer welkom op fietspaden.
  • Op wegen zonder vrijliggende fietspaden wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 kilometer per uur. De inrichting van de weg wordt waar mogelijk aangepast.
  • Verkeerslichten worden zo afgesteld dat voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer eerder groen licht krijgen. Verkeerslichten worden voorzien van een timer.
  • Openbaar vervoer behoudt prioriteit boven autoverkeer. De gemeente zorgt voor voldoende en veilige fietsenstallingen op drukbezochte plekken en bij treinstations en bushaltes.
  • De gemeente investeert in een OV-fietssysteem dat deel gaat uitmaken van alle treinstations en belangrijke knooppunten van het openbaar vervoer.
  • De gemeente zorgt voor voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen. Ook initiatieven voor elektrische deelauto’s en deelfietsen worden actief ondersteund.
  • Almere bevordert onder ambtenaren en bestuur het woon-werkverkeer per fiets. Voor langeafstandsvervoer wordt gebruik gemaakt van openbaar vervoer en elektrische deelauto’s.
  • De gemeente investeert in snelle en veilige wandel- en fietspaden en fietssnelwegen. Het Spoorbaanpad, de belangrijkste fietsverbinding in Almere wordt een fietssnelweg. Het Spoorbaanpad wordt niet alleen verbreed, ook wordt het aantal gelijkvloerse kruisingen verminderd (bijvoorbeeld kruising busbaan Tussen de Vaarten en kruising Koppeldreef).
  • Er komt een verkeersveiligheidsplan om het aantal verkeersongevallen en het aantal slachtoffers onder mensen en dieren terug te dringen.
  • In alle woonwijken én in het buitengebied (ook Nobelhorst en Oosterwold) is toegankelijk en regelmatig openbaar vervoer beschikbaar.
  • De gemeente zal op geen enkele manier meewerken aan de uitbreiding van Lelystad Airport. Geen extra vliegverkeer boven Almere en haar natuurgebieden.
  • Almere investeert in centrale groene parkeerplaatsen.
  • De gemeente voert gedifferentieerde parkeertarieven in op basis van de uitstoot van het voertuig, waarbij een hoger tarief wordt gehanteerd voor vervuilende auto’s dan voor schonere auto’s.
  • In een Leefstraat richten bewoners hun straat (tijdelijk) op een creatieve en leefbare manier in. Bijvoorbeeld met meer ruimte voor spelen en ontmoeten. De gemeente stimuleert bewoners om Leefstraten in te richten.
  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Terugblik op 2021!

Bekijk de inzet van de Partij voor de Dieren Almere in 2021

2021 was een veelbewogen jaar waarin de Partij voor de Dieren zich voor vele belangrijke standpunten heeft ingezet. Aan de start van 2022 blikken we graag terug op afgelopen jaar: dit is een greep uit de onderwerpen waar wij ons hard voor hebben gemaakt!Onze acties tegen bomenkap en bouwplannen in de natuur bleven niet onopgemerkt. Hier blijven wij ons altijd voor inzetten!Ons voorstel 'Bescherm h...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws