Duurzaam bouwen en wonen


Duurzame keuzes in Almere

In en om onze woning kunnen we meer energie opwekken dan we gebruiken. Dat levert milieuwinst en een lagere energierekening op. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen kunnen wonen op de manier waarbij ze zich thuis voelen. Bouwen in het groen en iedere open plek volbouwen is niet de oplossing; dat maakt Almere onleefbaar.

 • Het tekort aan betaalbare woningen en sociale woningbouw dient aangepakt te worden.
 • Duurzame initiatieven, zoals tiny houses en ecowijken, worden verder gestimuleerd.
 • De kustzone Almere blijft behouden. Er wordt niet buitendijks gebouwd. We zetten in op behoud van open ruimte in bestemmingsplannen.
 • De gemeente maakt harde prestatieafspraken met woningcorporaties om uiterlijk in 2022 energieneutraal te zijn en voor het bouwen van voldoende, betaalbare, kwalitatief goede huizen.
 • De gemeente faciliteert meergeneratiewonen door mee te werken aan ‘aanleunwoningen’ voor jongere of oudere generaties.
 • Woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars ontwikkelen woningen waar (groeps)wonen en zorg met elkaar gecombineerd worden.
 • De gemeente bestrijdt actief leegstand en verloedering. Bezit van leegstaande kantoor- en winkelpanden wordt fiscaal ontmoedigd. Renovatie en herontwikkeling heeft de voorkeur boven nieuwbouw.
 • De gemeente staat voor een leefbare woonomgeving. Melden van overlast wordt eenvoudig en transparant en er wordt hard opgetreden tegen hinder en geluidsoverlast door buren.
 • Er komen spelregels voor tijdelijke verhuur van woonruimte ten behoeve van toerisme. De gemeente maakt integrale afspraken over tijdelijke verhuur met bijvoorbeeld platforms als Airbnb, en met woningcorporaties. De gemeente licht bewoners proactief voor over deze afspraken.
 • De gemeente heeft speciale aandacht voor betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen, zoals alleenstaande ouders, jongeren en ouderen.
 • De gemeente bevordert ecologische bouw. Dat betekent dat een gebouw langer meegaat en voor vele functies geschikt is. Duurzame grondstoffen die hergebruikt worden vormen de basis.


Het standpunt Duurzaam bouwen en wonen is onderdeel van: Duurzaamheid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws