Motie Voor het maaien eerst afval ruimen


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel ‘Per­spec­tiefnota 2021’ (RV-29)

9 juni 2020

Motie nr: RG-117/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 juni 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • het regelmatig bij maaiwerkzaamheden en groenbeheer voorkomt dat zwerfafval versnipperd in de natuur terecht komt;
  • in de raadsbrief d.d. 12 juni 2019 betreffende ‘Toezegging afvalproblematiek in Almere Poort’ het volgende werd aangegeven: In de groenbestekken is daarnaast opgenomen dat voorafgaand aan het maaien eerst het zwerfafval wordt verwijderd;
  • deze afspraak in de praktijk regelmatig niet (op effectieve wijze) wordt nageleefd,

van mening dat:

  • het verwijderen van afval een eenvoudige en effectieve manier is om te voorkomen dat kleine(re) delen zwerfafval (waar onder veel plastics) voor langere tijd worden opgenomen in het ecosysteem en daar blijvende schade veroorzaken,

draagt het college op:

  • het maaibeleid zo aan te passen dat er ten gevolgen van het maaien of groenbeheer geen kleine zwerfafval in de natuur belanden door het te maaien gebied altijd eerst te ontdoen van zwerfafval, toezichthouders hierop verbeterd voor te lichten en hierop streng te handhaven,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen