Motie Ruimere openings­tijden recy­cling­perrons


Agen­dapunt Politieke Markt: Agenda­voorstel: Einde aan verrom­meling in Almere (RG-112)

9 juni 2020

Motie nr: RG-143/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 juni 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • de laatste tijd het aantal afvaldumpingen in de stad enorm is toegenomen en we hiervoor een oplossing dienen te zoeken;
 • een gedeelte van de oplossing ligt in het verruimen van de openingstijden van de recyclingperrons;
 • tijdens de coronacrisis diverse maatregelen zijn getroffen op de recyclingperrons, zoals een maximaal aantal auto’s wat toegang heeft tot het terrein van de perrons;
 • er tijdens de coronacrisis enorme drukte is ontstaan op de recyclingperrons en er wachttijden zijn van soms wel 1,5 uur;
 • de oorzaak van deze drukte samenhangt met de strengere maatregelen op de perrons, maar ook in de tijd die mensen nu hebben om hun huis aan te pakken en afval te verzamelen om weg te brengen,

van oordeel dat:

 • een tijdelijke verruiming van de openingstijden en/of het invoeren van bepaalde tijden dat men hun afval op afspraak langsbrengt bij de recyclingperrons de drukte kan laten afnemen;
 • in andere gemeente al recyclingperrons zijn waar op afspraak afval wordt gebracht en dit de wachttijden aanzienlijk laat afnemen;
 • het aantal afvaldumpingen kan afnemen als het de drempel voor het wegbrengen van afval zo laag mogelijk is,
 • enkel het verruimen van de openingstijden, zoals door de portefeuillehouder aangegeven, ontoereikend is,

draagt het college op:

 • nog ruimere openingstijden te gaan hanteren, waarbij men ook op afspraak kan komen bij de verschillende perrons op specifieke dagen en tijden, bijvoorbeeld in het tijdvak van 19:00 tot 20:00 uur,
 • en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen