Motie Overzicht beno­digd­heden


Agen­­dapunt Politieke Markt: Agen­da­­voorstel: Einde aan verrom­­meling in Almere (RG-112)

9 juni 2020

Motie nr: RG-142/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 juni 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • sinds de coronacrisis het aantal afvaldumpingen en zwerfafval in Almere is toegenomen;
 • veel mensen sinds maart vanuit huis werken en ook de gelegenheid nemen om huis en tuin op te ruimen;
 • de gemeente heeft aangegeven in deze periode juist voorzichtig te zijn met de inzet van de medewerkers in de openbare ruimte;
 • dit jaar geen bladkorven zijn geplaatst, waardoor significant meer tuinafval is gedumpt (vaak ook op plaatsen waar vroeger bladkorven stonden) en tegelijkertijd de recyclingperrons de drukte niet meer aan kunnen en er lange wachttijden zijn ontstaan;
 • er veel meer afvaldumpingen zijn bij ondergrondse en bovengrondse verzamelpunten;
 • inwoners extra afval plaatsen bij grofvuil dat klaar ligt om opgehaald te worden,

van oordeel dat:

 • de vervuiling van de stad tegengegaan moet worden;
 • het belangrijk is dat het college voorziet in hulpmiddelen die nodig zijn om de vele afvaldumpingen tegen te gaan, denk hierbij aan het uitbreiden van de personele capaciteit en financiële middelen in de Openbare Ruimte en de mogelijkheid tot meer gerichte voorlichting over de juiste afvalinzameling onder Almeerders,

draagt het college op:

 • binnen twee weken voor de raad inzichtelijk te maken welke maatregelen op korte termijn kunnen worden doorgevoerd om het afvalprobleem in Almere aanzienlijk te verminderen;
 • te raad te informeren over de kosten die verbonden zijn aan deze mogelijke maatregelen;
 • inzichtelijk te maken op welke wijze deze kosten kunnen worden gedekt.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen