Motie Maak dieren­wel­zijnsnota integraal en compleet


Agen­dapunt Politieke Markt: Agenda­voorstel college ‘Eva­luatie dieren­wel­zijns­be­leid’ (RG-152)

13 september 2021

Motie nr: RG-293/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 16 september 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • onderwerpen die met het welzijn van dieren te maken hebben, ook vaak overstijgende thema’s zijn die raakvlakken hebben met andere (grote) beleidsonderwerpen;
  • op dit moment veel dierenwelzijns-gerelateerde onderwerpen niet beschreven staan in de Dierenwelzijnsnota omdat ze ook aan andere onderwerpen raken;
  • het college aangeeft dat er veel vragen en verzoeken zijn die te maken hebben met dierenwelzijn vanuit de ambtelijke organisatie, de gemeenteraad, de bewoners en dat dit effect heeft op de beschikbare adviescapaciteit,
  • er genoeg gemeenten zijn die in hun dierenwelzijnsbeleid verder gaan dan rijksbeleid, door bijvoorbeeld het hanteren van voorkeursbeleid,

van mening dat:

  • onderwerpen die gericht zijn op het welzijn van dieren in ieder geval thuishoren bij de Dierenwelzijnsnota, waardoor bewoners, maar ook de gemeenteraad weet hoe Almere denkt over en handelt op deze onderwerpen;
  • de Dierenwelzijnsnota een compleet en integraal document zou moeten zijn waarin alle onderwerpen die met dieren(welzijn) te maken hebben, zijn opgenomen;
  • door duidelijkheid te creëren over de dierenwelzijns-gerelateerde onderwerpen binnen het dierenwelzijnsbeleid er richting bewoners een heldere en transparante communicatie ontstaat,

draagt het college op:

  • bij het opstellen van het nieuwe beleidskader alle onderwerpen op te nemen die met dieren(welzijn) te maken hebben, voor zover deze de gemeentelijke bevoegdheden en taken raken of een mogelijke taakopvatting in zich hebben, ook als die onderwerpen raken aan andere beleidsterreinen;
  • en hierbij voor de verschillende onderwerpen te benoemen welk beleid de gemeente voorstaat,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen